Pages

Tuesday, November 15, 2011

Biblia Legado: 16 Nov. 2011

(Esperanto)
2 Makabeoj 7:1, 20-31

1 Okazis, ke oni kaptis sep fratojn kune kun la patrino. La reĝo volis per vipado kaj skurĝado devigi ilin manĝi la malpermesitan porkaĵon.

20 Ekstreme admirinda estis la patrino, kaj ŝi meritas resti memorata. Ŝi vidis en unu tago perei siajn sep filojn kaj ŝi toleris tion senŝancele, dank' al sia fido je la Sinjoro.

21 Plena de noblaj sentoj, ĉiun el ili ŝi admonis en la gepatra lingvo, kaj sian virinan karakteron ŝi plifortigis per vira kuraĝo. Ŝi diris al ili:

22 Mi ne scias, kiel vi estiĝis en mia ventro, kaj ne mi donacis al vi spiron kaj vivon, kaj ne mi formis harmonian tutaĵon el viaj membroj,

23 sed la Kreinto de la mondo: Li efektivigis la estiĝon de la homo kaj de ĉiuj estaĵoj. Li redonos al vi en Sia kompatemo la spiron kaj la vivon, kiujn vi nun ne ŝparas pro amo al Lia leĝo.

24 Antioĥo kredis, ke ŝi primokas lin, kaj suspektis en ŝiaj vortoj ofendon. Nur la plej juna frato ankoraŭ vivis. Lin li provis konvinki, ne nur per vortoj, sed ankaŭ per ĵuro, ke li faros lin riĉa kaj feliĉa, se li malobservos la prapatrajn kutimojn; li ankaŭ konsideros lin kiel sian amikon kaj konfidos al li altajn postenojn.

25 Kiam la junulo tute ne priatentis tion, la reĝo petis la patrinon, ke ŝi konvinku la knabon por saviĝi.

26 Nur post longaj insistoj ŝi akceptis konvinki la filon.

27 Sed kliniĝinte super li, ŝi primokis la teruran tiranon kaj diris en la gepatra lingvo: Filo mia, kompatu min. Dum naŭ monatoj mi portis vin en la ventro, dum tri jaroj mi mamnutris vin, mi flegis kaj edukis vin ĝis tiu aĝo, kiun nun vi havas.

28 Mi petegas vin, mia infano, rigardu la ĉielon kaj la teron kaj kion ili enhavas, kaj sciu, ke Dio kreis tion el nenio, kaj simile ekestis la homa gento.

29 Ne timu ĉi ekzekutiston, sed montru vin inda je viaj fratoj kaj akceptu la morton, por ke mi reakiru vin kun viaj fratoj en la tago de la kompatemo de Dio.

30 Apenaŭ ŝi finis paroli, kiam diris la junulo: Kion vi atendas? Mi ne obeas la ordonojn de la reĝo, sed ja la ordonojn de la leĝo, kiun niaj prapatroj ricevis de Moseo.

31 Kaj vi, kiu estigis ĉiujn ĉi malfeliĉojn por la Hebreoj, vi ne eskapos la manojn de Dio.

Luko 19:11-28

11 Kaj kiam oni aŭdis tion, li parolis ankoraŭ parabolon, ĉar li estis proksime al Jerusalem, kaj oni supozis, ke la regno de Dio tuj aperos.

12 Li do diris:Unu nobelo forvojaĝis en malproksiman landon, por ricevi al si regnon, kaj reveni.

13 Kaj vokinte al si dek siajn servistojn, li donis al ili dek min'ojn, kaj diris al ili:Negocadu, ĝis mi revenos.

14 Sed liaj regnanoj lin malamis, kaj sendis delegitaron post li, dirante:Ni ne volas, ke tiu viro reĝu super ni.

15 Kaj kiam li revenis, ricevinte la regnon, li ordonis voki al li tiujn servistojn, al kiuj li donis la monon, por ke li sciiĝu, kiom ili gajnis per negocado.

16 Kaj venis la unua, kaj diris:Sinjoro, via min'o produktis dek min'ojn.

17 Kaj li diris al li:Bonege, bona servisto; ĉar vi estis fidela en tre malgranda afero, havu aŭtoritaton super dek urboj.

18 Kaj venis la dua, kaj diris:Sinjoro, via min'o faris kvin min'ojn.

19 Li diris ankaŭ al tiu:Vi ankaŭ estu super kvin urboj.

20 Kaj alia venis, kaj diris:Sinjoro, jen via min'o, kiun mi konservis, flankemetitan en viŝtuko;

21 ĉar mi vin timis, ĉar vi estas homo severa; vi prenas tion, kion vi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion vi ne semis.

22 Li diris al li:El via propra buŝo mi vin juĝos, vi malbona servisto. Vi sciis, ke mi estas homo severa, kiu prenas tion, kion mi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion mi ne semis;

23 kial do vi ne donis mian monon en bankon, por ke, reveninte, mi postulu ĝin kun procento?

24 Kaj li diris al la apudstarantoj:Forprenu de li la min'on, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek min'ojn.

25 (Kaj ili diris al li:Sinjoro, li havas dek min'ojn.)

26 Mi diras al vi, ke al ĉiu, kiu havas, estos donite; kaj for de tiu, kiu ne havas, estos prenita eĉ tio, kion li havas.

27 Cetere tiujn miajn malamikojn, kiuj ne volis, ke mi reĝu super ili, konduku ĉi tien, kaj mortigu ilin antaŭ mi.

28 Kaj tion dirinte, li ekiris antaŭe, suprenirante al Jerusalem.
(English)
2 Maccabees 7:1, 20-31 (Douay-Rheims)

1. It came to pass also, that seven brethren, together with their mother, were apprehended, and compelled by the king to eat swine's flesh against the law, for which end they were tormented with whips and scourges.

20 Now the mother was to be admired above measure, and worthy to be remembered by good men, who beheld her seven sons slain in the space of one day, and bore it with a good courage, for the hope that she had in God:

21 And she bravely exhorted every one of them in her own language, being filled with wisdom; and joining a man's heart to a woman's thought,

22 she said to them: I know not how you were formed in my womb; for I neither gave you breath, nor soul, nor life, neither did I frame the limbs of every one of you.

23 But the Creator of the world, that formed the nativity of man, and that found out the origin of all, he will restore to you again, in his mercy, both breath and life, as now you despise yourselves for the sake of his laws.

24 Now Antiochus, thinking himself despised, and withal despising the voice of the upbraider, when the youngest was yet alive, did not only exhort him by words, but also assured him with an oath, that he would make him a rich and a happy man, and, if he would turn from the laws of his fathers, would take him for a friend, and furnish him with things necessary.

25 But when the young man was not moved with these things, the king called the mother, and counselled her to deal with the young man to save his life.

26 And when he had exhorted her with many words she promised that she would counsel her son.

27 So bending herself towards him, mocking the cruel tyrant, she said in her own language: My son have pity upon me, that bore you nine months in my womb, and gave you suck three years, and nourished you, and brought you up unto this age.

28 I beseech you, my son, look upon heaven and earth, and all that is in them, and consider that God made them out of nothing, and mankind also:

29 So you shall not fear this tormentor, but being made a worthy partner with your brethren, receive death, that in that mercy I may receive you again with your brethren.

30 While she was yet speaking these words, the young man said: For whom do you stay? I will not obey the commandment of the king, but the commandment of the law which was given us by Moses.

31 But you that have been the author of all mischief against the Hebrews, shall not escape the hand of God.

Luke 19:11-28 (Bible in Basic English)

11 And while they were giving ear to these words, he made another story for them, because he was near Jerusalem, and because they were of the opinion that the kingdom of God was coming straight away.

12 So he said, A certain man of high birth went into a far-away country to get a kingdom for himself, and to come back.

13 And he sent for ten of his servants and gave them ten pounds and said to them, Do business with this till I come.

14 But his people had no love for him, and sent representatives after him, saying, We will not have this man for our ruler.

15 And when he came back again, having got his kingdom, he gave orders for those servants to whom he had given the money to come to him, so that he might have an account of what business they had done.

16 And the first came before him, saying, Lord, your pound has made ten pounds.

17 And he said to him, You have done well, O good servant: because you have done well in a small thing you will have authority over ten towns.

18 And another came, saying, Your pound has made five pounds.

19 And he said, You will be ruler over five towns.

20 And another came, saying, Lord, here is your pound, which I put away in a cloth;

21 Because I was in fear of you, for you are a hard man: you take up what you have not put down, and get in grain where you have not put seed.

22 He said to him, By the words of your mouth you will be judged, you bad servant. You had knowledge that I am a hard man, taking up what I have not put down and getting in grain where I have not put seed;

23 Why then did you not put my money in a bank, so that when I came I would get it back with interest?

24 And he said to the others who were near, Take the pound away from him, and give it to the man who has ten.

25 And they say to him, Lord, he has ten pounds.

26 And I say to you that to everyone who has, more will be given, but from him who has not, even what he has will be taken away.

27 And as for those who were against me, who would not have me for their ruler, let them come here, and be put to death before me.

28 And when he had said this, he went on in front of them, going up to Jerusalem.

Nombro de ĉinaj studentoj in Usono kreskis


(Esperanto)
1. Laŭ la jarraporto publikigita de la usona Internacia Asocio pri Edukado en la 14a de novembro,

2. en la studjaro de 2010 ĝis 2011 la nombro de ĉinaj studentoj en Usono kreskis je 22% pli ol tiu de la antaŭa studjaro,

3. kaj la nombro de la studentoj atingis 158 mil.

4. Ĉinujo jam fariĝis la dua fontlando de studentoj en Usono.

Raportas Xiong Linping
Ĉina Radio Internacia
(English)
1. According to the year-report published by the US International Association for Education on the 14th of November,

2. In the study-year from 2010 to 2011 the number of Chinese students in the United States grew by 22% more than the previous study-year,

3. and the number of students reached 158,000.

4. China now becomes the second source-land of students in the United States.

Respublikana Partio (Usono)

Respublikaj Usonaj Prezidentoj: Nixon, Ford, Lincoln, GHW Bush, Reagan, GW Bush, Eisenhower, Roosevelt
(Esperanto)
1. La Respublikana Partio aŭ G. O. P. (Granda Olda Partio) estas unu el la du ĉefaj politikaj partioj de Usono.

2. La Respublika Partio estis fondita je 1854. Ĝi estis kontraŭsklavisma partio.

3. En la nuna tempo, la Respublika Partio estas partio kontraŭ abortigo kaj favore de geedzeco.

4. La unua Respublika prezidento estis Abraham Lincoln. Lincoln liberigis la sklavojn.

5. Ronald Reagan ankaŭ estis Respublika prezidento.

6. La simbolo de la Respublika Partio estas elefanto. La ne-oficiala koloro de la partio estas ruĝa.

'Republican Party' en Conservapedia (angla)
(English)
1. The Republican Party or G. O. P. (Grand Old Party) is one of the two major political parties of the United States.

2. The Republican Party was founded in 1854. It was an anti-slavery party.

3. Today, the Republican Party is against abortion and in favor of marriage.

4. The first Republican president was Abraham Lincoln. Lincoln freed the slaves.

5. Ronald Reagan also was a Republican president.

6. The symbol of the Republican Party is an elephant. The unofficial color of the party is red.


Elefanto - La Respublikana simbolo

Monday, November 14, 2011

Biblia Legado: 15 Nov. 2011

(Esperanto)

Luko 19:1-10
1 Kaj li eniris en Jeriĥon kaj ĝin trapasis.

2 Kaj jen viro, nomata Zakĥeo; kaj li estis ĉefimpostisto, kaj li estis riĉa.

3 Kaj li penis vidi Jesuon, kia homo li estas; kaj li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malgranda je staturo.

4 Kaj antaŭkurinte antaŭen, li supreniris sur sikomorarbon, por lin vidi; ĉar li estis preterpasonta tie.

5 Kaj kiam Jesuo venis al la loko, li suprenrigardis, kaj diris al li:Zakĥeo, rapide malsupreniru, ĉar hodiaŭ mi devas loĝi en via domo.

6 Kaj li rapide malsupreniris, kaj akceptis lin ĝoje.

7 Kaj vidinte, ĉiuj murmuris, dirante:Ĉe pekulo li eniris, por gasti.

8 Kaj Zakĥeo, starante, diris al la Sinjoro:Jen duonon de miaj posedaĵoj, Sinjoro, mi donacas al la malriĉuloj; kaj se el iu mi maljuste eldevigis ion, mi redonas kvaroblon.

9 Kaj Jesuo diris al li:Hodiaŭ venis savo al ĉi tiu domo, ĉar li ankaŭ estas filo de Abraham.

10 Ĉar la Filo de homo venis, por serĉi kaj savi la perditaĵon.

2 Makabeoj 6:18-31

18 Eleazar, unu el la plej gravaj skribistoj, viro de alta aĝo kaj kun nobla aspekto, estis devigita malfermi la buŝon por manĝi porkaĵon.

19 Sed li preferis morti en gloro ol vivi en malhonoro kaj libervole ekiris al la torturejo.

20 Li elkraĉis la viandon. Tiel devus fari ĉiuj, kiuj rezistas manĝi tion, kion manĝi estas malpermesite – eĉ ne pro amo al la kara vivo.

21 Tiuj, al kiuj oni konfidis la gvidadon de la kontraŭleĝa oferbankedo, prenis lin flanken, ĉar ili jam konis lin delonge, kaj provis persvadi lin, ke li alportigu viandon, kiun li rajtas manĝi: li eĉ mem preparu ĝin, se li nur konsumu ĝin, ŝajnigante, ke li plenumas la ordonon de la reĝo, manĝante el la oferviando.

22 Se tion li farus, li eskapus la morton, sed pro la malnova amikeco, kiu ilin ligis, ili traktus lin afable.

23 Sed li prenis noblan decidon, indan je lia aĝo kaj decan je la aŭtoritato de lia maljuneco, indan je liaj grizaj haroj kaj je la ekzempleca vivo, kiun li vivis de frua juneco, kaj super ĉio je la sankta leĝo, kiun ordonis Dio mem. Konkorde al tio li tuj respondis: Sendu min senprokraste al la Hadeso.

24 Ĉar ŝajnigo ne konvenas al nia aĝo. Multe da junaj homoj povus ekpensi, ke la naŭdekjara Eleazar alprenis fremdajn kutimojn.

25 Kaj per mia trompo, por savi kelkajn mizerajn momentojn de mia vivo, mi povus erarigi ilin, kaj mi kovrus min per honto kaj malhonoro.

26 Kaj se mi eĉ evitus pormomente la punon de homoj, nek viva nek morta mi eskapos la manojn de la Ĉiopovanto.

27 Tial prefere mi do kuraĝe redonos mian vivon; tiam mi montros min inda je mia maljuneco

28 kaj al la junuloj mi havigos noblan ekzemplon de bela morto, libervola kaj grandanima, por nia respektinda kaj sankta leĝo. Tion dirinte li tuj ekiris al la torturejo.

29 Tiuj, kiuj kondukis lin, pro liaj paroloj, kiujn ili opiniis frenezaĵo, nun ŝanĝis sian ĵusan bonvolemon en malamon.

30 Senkompate bastonita ĝismorte, suspirante li diris: La Sinjoro scias en sia sankta scio, ke mi povis eviti la morton. Kvankam mia korpo terure suferas la bastonadon, tamen mia animo volonte toleras tion, ĉar mi timas Dion.

31 Tiel li lasis per sia morto ne nur al la junuloj, sed al la plimulto de sia popolo ekzemplon de inda karaktero kaj memoraĵon de virto.
(Basic English)

Luke 19:1-10
1 And he went into Jericho, and when he was going through it,

2 A man, named Zacchaeus, who was the chief tax-farmer, and a man of wealth,

3 Made an attempt to get a view of Jesus, and was not able to do so, because of the people, for he was a small man.

4 And he went quickly in front of them and got up into a tree to see him, for he was going that way.

5 And when Jesus came to the place, looking up, he said to him, Zacchaeus, be quick and come down, for I am coming to your house today.

6 And he came down quickly, and took him into his house with joy.

7 And when they saw it, they were all angry, saying, He has gone into the house of a sinner.

8 And Zacchaeus, waiting before him, said to the Lord, See, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from anyone wrongly, I give him back four times as much.

9 And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, for even he is a son of Abraham.

10 For the Son of man came to make search for those who are wandering from the way, and to be their Saviour.

2 Maccabees 6:18-31 (Douay-Rheims version)
18 Eleazar one of the chief of the scribes, a man advanced in years, and of a comely countenance, was pressed to open his mouth to eat swine's flesh.

19 But he, choosing rather a most glorious death than a hateful life, went forward voluntarily to the torment.

20 And considering in what manner he was to come to it, patiently bearing, he determined not to do any unlawful things for the love of life.

21 But they that stood by, being moved with wicked pity, for the old friendship they had with the man, taking him aside, desired that flesh might be brought which it was lawful for him to eat, that he might make as if he had eaten, as the king had commanded, of the flesh of the sacrifice:

22 That by so doing he might be delivered from death; and for the sake of their old friendship with the man, they did him this courtesy.

23 But he began to consider the dignity of his age, and his ancient years, and the inbred honour of his grey head, and his good life and conversation from a child; and he answered without delay, according to the ordinances of the holy law made by God, saying, that he would rather be sent into the other world.

24 For it does not become our age, said he, to dissemble: whereby many young persons might think that Eleazar, at the age of fourscore and ten years, had gone over to the life of the heathens:

25 And so they, through my dissimulation, and for a little time of a corruptible life, should be deceived, and hereby I should bring a stain and a curse upon my old age.

26 For though, for the present time, I should be delivered from the punishments of men, yet should I not escape the hand of the Almighty neither alive nor dead.

27 Wherefore, by departing manfully out of this life, I shall show myself worthy of my old age:

28 And I shall leave an example of fortitude to young men, if with a ready mind and constancy I suffer an honourable death, for the most venerable and most holy laws. And having spoken thus, he was forthwith carried to execution.

29 And they that led him, and had been a little before more mild, were changed to wrath for the words he had spoken, which they thought were uttered out of arrogancy.

30 But when he was now ready to die with the stripes, he groaned: and said: O Lord, who have the holy knowledge, you know manifestly that whereas I might be delivered from death, I suffer grievous pains in body: but in soul am well content to suffer these things, because I fear you.

31 Thus did this man die, leaving not only to young men, but also to the whole nation, the memory of his death, for an example of virtue and fortitude.

Learning Esperanto through the Bible: Eliro 20:12, -o, -in, familio

Lesson 1: nouns

"Respektu vian patron kaj vian patrinon." Eliro 20:12

"Give honour to your father and to your mother." Exodus 20:12, Bible in Basic English

"Honour thy father and thy mother." Exodus 20:12, Douay-Rheims version


This is the start of a series of about 10 lessons that cover the most important parts of Esperanto for the absolute beginner.

The Bible verse for this lesson is about families, and so this lesson is about families. Many of the words we use when speaking of families are nouns. Nouns are words which are the names of people or things: father, dog, couch, television, and apple are all nouns.

Esperanto, like English, has nouns. But there is something special about Esperanto nouns. They are always marked by the suffix -o. Sometimes there are other suffixes coming after the -o, but the -o is always there.

Esperanto words consist of parts which are put together. There are roots, and there are suffixes and prefixes to add to those roots. Here are some word roots we will need to talk about families: patr, fil, frat, av. In order to use the words, we have to add a suffix to show what part-of-speech it is: whether it is a noun, verb, adjective or adverb.

Adding the -o to these roots, we get:
patro - father (think of 'paternal')
filo - son (think of 'filial')
frato - brother (think of 'fraternity')
avo - grandfather
familio - family

Here are some more general nouns about people:
viro - man
knabo - boy
infano - child (male or female)
bebo - baby (male or female)

In order to make any sentences in Esperanto, we are going to need a verb. The first verb we will learn is 'estas', which means 'is' or 'are'. Here are some Esperanto sentences:

Patro estas viro. = A father is a man.
Filo estas knabo. = A son is a boy.
Frato estas infano. = A brother is a child.
Avo estas viro. = A grandfather is a man.

You will see from these examples that Esperanto does not have a word for 'a' or 'an'. These little words are called 'the indefinite article'. Since Esperanto does not have an indefinite article, the word 'viro' can mean 'man' or 'a man'.

There is another kind of article in English: the definite article. The definite article in English is 'the'. Esperanto does have a definite article, 'la'. Let's use the definite article in some sentences:

La bebo estas frato. = The baby is a brother.
La infano estas knabo. = The child is a boy.
La viro estas la patro. = The man is the father.
La avo estas patro. = The grandfather is a father.

You will notice that our familio words lack the feminine touch. There is an easy way to add that feminine touch--- with the suffix -in, which turns any noun into a feminine noun. Here are our words in feminine form:

patrino = mother
filino = daughter
fratino = sister
avino = grandmother
virino = woman
knabino = girl
infanino = girl child
bebino = girl baby

A very useful word in Esperanto is the word 'kaj', which means 'and.' The 'aj' is pronounced like the 'y' in 'sky'.

patro kaj patrino = father and mother
filo kaj filino = son and daughter
frato kaj fratino = brother and sister
avo kaj avino = grandfather and grandmother
viro kaj virino = man and woman
knabo kaj knabino = boy and girl
infano kaj infanino = child and girl-child
bebo kaj bebino = baby and girl-baby
Patro kaj patrino kaj infano estas familio. = Father and mother and child are a family.

Pronunciation of vowel sounds: The five vowels are a, e, i, o, and u. In Esperanto they are pronounced as follows:
a as the 'a' in father
e as the 'e' in bet
i as the 'ee' in see
o as the 'o' in role
u as the 'oo' in boot

When you read the new words of the lesson out loud, be sure and pronounce the vowels carefully.

The Bible verse: 'Respektu' comes from the word for 'respect'. The '-u' on the end shows that it is a verb being used as a command or request. The Esperanto word for 'your' is 'via', from the word 'vi', which means 'you.'. You will notice that the words 'patro' and 'patrino' have a letter -n at the end. This -n is added to a noun which is the object of a sentence--- the person or thing being acted on by the verb of the sentence. In the sentence "Respektu vian patron kaj vian patrinon," the verb is 'respektu'. Who are you to 'respektu'? Your father and mother-- 'vian patron kaj patrinon'.

If you have a copy of the book 'Step by Step in Esperanto' by Montagu C. Butler, which I very much recommend, the numbered sections to read with today's lesson are: 10, 6, 15, 17, 13, 32 and 2.

Meditation: Some of us are blessed with good mothers and fathers, who teach us, guide us and protect us. Others have less-good mothers and fathers, who may not have been very responsible in their treatment of us or in their behavior generally. And a few people have perfectly dreadful mothers and fathers who mistreat them or even try to kill them for the insurance money!

But God doesn't say 'honor the GOOD mothers and fathers.' He wants you to honor YOURS. Even the worst parents sacrifice themselves for their children sometimes. They go through childbirth, they give up time and money to provide us with food and diapers, and in that way they reflect God's work in giving us life. It is the image of God as father that we are asked to honor by honoring our father and mother.

Of course for those who have suffered by having a homicidal parent, that honoring is done best by staying well away from the parent in question and praying for him. In that way we are denying a wicked parent the chance to sin against us yet again.

Loving parents, however imperfect, are God's plan for young children, to help them grow up physically and emotionally healthy. Respecting your parents is your way to show them that the work they did raising you is something you value.

Exercises:
1. Read the Esperanto Bible verse aloud seven times each day.
2. Practice reading the Esperanto words and sentences aloud. Memorize each word with its meaning.
3. Construct 10 Esperanto sentences using the words in this lesson.
4. If possible, obtain a copy of the book 'Step by Step in Esperanto'. The Esperanto association in your country may stock it, or you may try Amazon.com.


Sunday, November 13, 2011

Biblia Legado: 14 Nov. 2011

(Esperanto)
Luko 18: 35-43
35 Kaj kiam li alproksimiĝis al Jeriĥo, unu blindulo sidis apud la vojo, petante almozojn;

36 kaj aŭdinte homamason preterirantan, li demandis, kio estas tio.

37 Kaj oni diris al li, ke Jesuo, la Nazaretano, preteriras.

38 Kaj li kriis, dirante:Jesuo, filo de David, kompatu min.

39 Kaj la antaŭirantoj admonis lin, ke li silentu; sed li des pli forte kriis:Ho filo de David, kompatu min!

40 Kaj Jesuo haltis, kaj ordonis alkonduki lin; kaj kiam li alproksimiĝis, li lin demandis:

41 Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj li diris:Sinjoro, ke mi ricevu vidpovon.

42 Kaj Jesuo diris al li:Ricevu vidpovon; via fido vin savis.

43 Kaj li tuj ricevis vidpovon, kaj sekvis lin, glorante Dion; kaj la tuta popolo, vidinte tion, donis laŭdon al Dio.
(Basic English)
Luke 18:35-42
35 And it came about that when he got near Jericho, a certain blind man was seated by the side of the road, making requests for money from those who went by.

36 And hearing the sound of a great number of people going by, he said, What is this?

37 And they said to him, Jesus of Nazareth is going by.

38 And he said in a loud voice, Jesus, Son of David, have mercy on me.

39 And those who were in front made protests and said to him, Be quiet: but he said all the more, O Son of David, have mercy on me.

40 And Jesus, stopping, gave orders that he was to come to him, and when he came near, he said to him,

41 What would you have me do for you? And he said, Lord, that I may be able to see again.

42 And Jesus said, See again: your faith has made you well.

43 And straight away he was able to see, and he went after him, giving glory to God; and all the people when they saw it gave praise to God.

Wednesday, November 09, 2011

Learning Esperanto through the Bible: Mateo 7:7-8, -anto

"Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; ĉar ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite." Mateo 7:7-8

"Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you: Because to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire, and to him who gives the sign, the door will be open." Matthew 7:7-8, Bible in Basic English

" Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you. For every one that asketh, receiveth: and he that seeketh, findeth: and to him that knocketh, it shall be opened." Matthew 7:7-8, Douay-Rheims version.

This verse illustrates the use of the suffix -anto. Using the -anto suffix on a verb turns it into a noun meaning 'one who (verbs)', '(verb)ing person'.

We know -anto through the name of the language 'Esperanto'. The verb 'esperi' is 'to hope'. 'Esperanto' means 'one who hopes' or 'hoping one'. The creator of Esperanto, L. L. Zamenhof, used the pen name 'Doctor Esperanto' on the first book about his language.

Let's look at the -anto words in this verse:

Petanto = asker, petitioner, from peti = to ask
Serĉanto = searcher, seeker, from serĉi = to seek
Frapanto = knocker, one who knocks, from frapi = to knock

There are a great many verbs in this verse. Let us list them and then try to use -anto on them.

Peti = to ask; petanto = asker, petitioner
doni = to give; donanto = giver, donator
serĉi = to seek; serĉanto = seeker, searcher
trovi = to find; trovanto = finder
ricevi = to receive; ricevanto = receiver

The book 'Step by Step in Esperanto' by Montagu C. Butler deals with -anto in numbered section 453. It gives a few other -anto words:

disputanto = disputant
korespondanto = correspondant
lernanto = learner, student
Protestanto = protestor, Protestant

This verse also features -u verbs. A verb ends in -u when it is a command or a request. Jesus makes three requests in this verse:

petu = ask
serĉu = seek
frapu = knock

Try using -u to make commands or requests from other verbs. -U is covered in sections 70 and 71 of 'Step by Step in Esperanto'.

Jesus makes promises about what will happen in the future to those who obey His words and petu, serĉu and frapu. These promises will use the Esperanto future tense, using an -os ending. Here are the future tense promises:

petanto: estos donite al vi = will be given to you
serĉanto: vi trovos = you will find
frapanto: estos malfermite al vi = it will be opened to you

The Esperanto future tense is covered in section 751 of Step by Step in Esperanto.

Meditation: Why does God want us to 'petu, serĉu and frapu'? Doesn't He already know what we need? Why doesn't He just give it to us whether we want it or not, for our own good?

It's because even though we do not compare to God either in power or in holiness, God respects us as individuals enough to allow us to make choices. He could force us to love Him and obey Him, but to do that He'd have to take away our free will and make us just that little bit less like humans and more like programmed robots.

He waits for us to ask, to seek and to knock. It's a mark of His love for us. It is up to us to decide whether we choose to receive His love, or to go another way.

Exercises:
1. Read the Bible verse Mateo 7:7-8 aloud at least 7 times. Copy the verse out into a notebook. Look up any unfamiliar words in your Esperanto dictionary.

2. Read sections 452, 70, 71 and 751 in 'Step by Step in Esperanto'.

3. Use each of the following words in an Esperanto sentence: petanto, donanto, serĉanto, trovanto, ricevanto.

4. Pick ten other Esperanto verbs. Add the -anto ending to them, and write them down along with their English meaning.

5. Use five of the 'anto' words from exercise 4 and use them in an Esperanto sentence.

Written by Nissa Annakindt. Permission is granted to post this lesson to your blog or website provided you include a link back. Permission is also granted to translate this lesson into other languages and post it on a blog or website, so long as there is a link back.

Monday, November 07, 2011

Ĉu vi legas la Sanktan Biblion esperante?

(Esperanto)
Ĉu vi legas la Sanktan Biblion esperante? Nur en via nacia lingvo? Aŭ eble vi ne legas la Sanktan Biblion.

Vizitu La Sankta Biblio en 'Facebook' kaj donu vian respondon. Kaj, ŝati (like) la paĝon kaj rekomendi ĝin, mi petas.
(English)
Do you read the Holy Bible in Esperanto? Only in your native language? Or perhaps you don't read the Holy Bible at all.

Please visit 'La Sankta Biblio' in Facebook and give your answer. (There are English translations of the Esperanto responses in the first comment.) And, also, 'like' the page, and share it.

Saturday, November 05, 2011

Plurlingva Biblio-Legado: Levidoj 1:1-2

03 Levidoj 01 01-02 (mp3)
(Esperanto)
1 La Eternulo vokis Moseon, kaj ekparolis al li el la tabernaklo de kunveno, dirante:

2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Se iu el vi volas alporti oferon al la Eternulo, el la brutoj, el la bovoj, kaj el la ŝafoj alportu vian oferon.

(Deutsch)
1 Und er rief Mose, und der HERR redete zu ihm von der Stiftshütte aus und sprach:

2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Will jemand von euch dem HERRN ein Opfer bringen, so soll euer Opfer, das ihr darbringet, vom Vieh, von Rindern oder Schafen genommen sein.

(Spanish)
1 Jehovah llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:

2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehovah, ésta será del ganado vacuno u ovino.

(Danish)

1 HERREN kaldte på Moses og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde:

2 Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe HERREN en Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller Småkvæget.

Aliaj Lingvoj - Other languages
(English - DRV - Catholic)
1 And the Lord called Moses, and spoke to him from the tabernacle of the testimony, saying:

2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them: The man among you that shall offer to the Lord a sacrifice of the cattle, that is, offering victims of oxen and sheep,

(English - KJV - Protestant)
1 And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

English-language Bible study in Leviticus
(Portuguese)
1 Ora, chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da revelação, lhe disse:

2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas.

(Korean)
1 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라사대

2 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 !

Tuesday, October 25, 2011

Ido-Biblo: Matthaios 11:2-10; anke en Esperanto, angla ed germana

(Ido)
2. Ioannes, en sua karcero, audinte parolar pri la facuri di Iesu, sindis du de sua dicipuli

3. dicar ad Ilu: ka vu esas la venonto, od altran ni devas expectar? ---

4. Iesu respondis a li, Irez raportar a Ioannes to quon vi audis e vidis:

5. la blindi vidas, klaudikeri marchas, la leprozi esas purigata, la surdi audas, la mortinti rezurektas, la povri esas evangeliizata.

6. Ed esas felica la homo qua ne skandalesos pri me.

7. Dum ke li foriris, Iesu diceskis al turbo pri Ioannes: --- Quon vi iris vidar en dezerto? Kano agitata dal vento?

8. Ma quon vi iris vidar? Homo vestazita mole? Ma ti qui portas mola vesti trovesas en la domi dil reji.

9. Quon do vi iris vidar? Profeton? Yes, me dicas a vi, e plu kam profeton.

10. Nam il esas ita pri qua skribesis:
"Yen ke me sendos avan tua facio mea anjelo, qua preparos tua voyo avan tu." (Mal. 3:1)
Ek Sundiala Evangelii de L. Beaufront

(English)
2 Now when John had heard in prison the works of Christ: sending two of his disciples he said to him:

3 Art thou he that art to come, or look we for another?

4 And Jesus making answer said to them: Go and relate to John what you have heard and seen.

5 The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor have the gospel preached to them.

6 And blessed is he that shall not be scandalized in me.

7 And when they went their way, Jesus began to say to the multitudes concerning John: What went you out into the desert to see? a reed shaken with the wind?

8 But what went you out to see? a man clothed in soft garments? Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.

9 But what went you out to see? a prophet? yea I tell you, and more than a prophet.

10 For this is he of whom it is written: Behold I send my angel before thy face, who shall prepare thy way before thee.
from the Doauy-Rheims Bible (Catholic)
(Esperanto)
2 Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj,

3 por diri al li: Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian?

4 Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:

5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.

6 Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.

7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? ĉu junkon skuatan de la vento?

8 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj.

9 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.

10 Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite:

Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo,
Kaj li preparos antaŭ vi vian vojon.

El La Sankta Biblio

(Deutsch)
2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi vernahm, ließ er ihn durch seine Jünger fragen:

3 Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget dem Johannes, was ihr sehet und höret:

5 Blinde werden sehend, und Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt.

6 Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir!

7 Als aber diese aufbrachen, fing Jesus an zur Volksmenge zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Winde bewegt wird?

8 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige!

9 Oder was seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet!

10 Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: «Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesichte her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.»

von Heiligen Bible (Schlachter 1951)

Monday, October 24, 2011

Ido-Biblo: Lukas 21: 25-33; anke en Esperanto, angla ed germana

(Ido)
25 Catempe Iesu dicis a sua dicipuli: Signi esos en la suno, en la luno e la steli. E sur la tero la nacioni angoros, en la trubleso produktata dal bruiso, di la maro e dil ondi.

26 La homi sikeskos pr timo, vartante lo eventonta a l'universo: nam la forci cielala shancelos.

27 Lore on vidos la Homfilio venar sur nubo kun granda potenteso e majesteso.

28 Kande ico komencos eventar, levez la okuli ed erektez la kapo, pro ke ol proximeskas via liberigeso.

29 Ed Il dicis komparo ad ili: Videz la figiero ed omna arbori.

30 Kande li burjonifas, vu savas, ke la somero esas proxima.

31 Same: Kande vi vidos ta kozi eventar, savez ke la rejio de Deo esas proxima.

32 Vere me dicas ad vi: ica generaciono ne pasos, sen ke to omna eventabos.

33 Cielo e tero pasos, ma ne pasos mea paroli.

ek 'Sundiala Evangelii'

(English)
25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, by reason of the confusion of the roaring of the sea and of the waves;

26 Men withering away for fear, and expectation of what shall come upon the whole world. For the powers of heaven shall be moved;

27 And then they shall see the Son of man coming in a cloud, with great power and majesty.

28 But when these things begin to come to pass, look up, and lift up your heads, because your redemption is at hand.

29 And he spoke to them in a similitude. See the fig tree, and all the trees:

30 When they now shoot forth their fruit, you know that summer is nigh;

31 So you also, when you shall see these things come to pass, know that the kingdom of God is at hand.

32 Amen, I say to you, this generation shall not pass away, till all things be fulfilled.

33 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
from the Douay-Rheims translation of the Holy Bible (Catholic)
(Esperanto)
25 Kaj estos signoj en la suno kaj la luno kaj la steloj, kaj sur la tero mizero de nacioj, konsternitaj de la muĝado de la maro kaj la ondegoj;

26 homoj malfortiĝos de timo kaj de atendado de tio, kio venos sur la mondon; ĉar la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos.

27 Kaj tiam oni vidos la Filon de homo, venantan en nubo kun potenco kaj granda gloro.

28 Sed kiam tio komencos okazi, rigardu supren kaj levu viajn kapojn, ĉar via elaĉeto alproksimiĝas.

29 Kaj li parolis al ili parabolon: Rigardu la figarbon kaj ĉiujn arbojn;

30 kiam ili ekkreskigas foliojn, vi ekvidas, kaj el vi mem scias, ke la somero jam estas proksima.

31 Tiel same vi, kiam vi vidos, ke tio okazas, tiam sciu, ke la regno de Dio estas proksima.

32 Vere mi diras al vi: Ĉi tiu generacio ne forpasos, ĝis ĉio plenumiĝos.

33 La ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.

el 'La Sankta Biblio'

(Deutsch)
25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,

26 da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten.

27 Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.

28 Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht.

29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Sehet den Feigenbaum und alle Bäume!

30 Wenn ihr sie schon ausschlagen sehet, so merket ihr von selbst, daß der Sommer jetzt nahe ist.

31 Also auch, wenn ihr sehet, daß dieses geschieht, so merket ihr, daß das Reich Gottes nahe ist.

32 Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird.

33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
von 'Heilige Bible (Schlachter 1951)'

Sunday, October 23, 2011

Patro Nia (Ido) - Patro Nia (E-o) - Our Father - Vater Unser(Ido)
Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez;
tua regno advenez;
tua volo facesez quale en la cielo
tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnidiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.


(Deutsch)
Vater Unser im Himmel,
Geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
Und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.
(Esperanto)
Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno,
plenumiĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.

(English)
Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy Will be done,
On Earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
Amen.

(Korean)
하늘에 계신 우리 아버지
아버지의 이름이 거룩히 빛나시며
아버지의 나라가 오시며
아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서.
오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고
저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니
저희 죄를 용서하시고
저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고
악에서 구하소서.

Happy Land: fejsbuka ludo el Thailand - facebook game from Thailand(Esperanto)
Ĉu vi ludas fejsbukajn (Facebook) ludojn? Nova ludo estas 'Happy Land', ludo pri farmistoj. La ludo estas en angla aŭ nederlanda, sed la oficiala fejsbuka retejo estas en angla kaj tajlanda lingvo. Eble la proprietuloj de la ludo estas tajlandanoj.

Mi tre amas ludi fejsbukajn ludojn kun homo el diversaj landoj. Mi nun havas novajn lud-amikojn kiel parolas taja lingvo (kaj eble ne la angla.).

Eble aliaj esperantistoj kaj idistoj ankaŭ ŝatas la ludo. Jen estas la fejsbuk-retejo: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=170875639623317&sk=wall
Vi devas esti membro de fejsbuko por ludi.

Se vi volas esti mia fejsbuka amiko, jen estas mia ligilo: http://www.facebook.com/nissa.amas.katoj.
(Angla)
Do you play Facebook games? A new game is Happy Land, a game about farming. The game is in English or Dutch, but the official Facebook page for the game is in English and Thai. Probably the owners of the game are from Thailand.

I love playing Facebook games with players from diverse countries. I now have new game-friends who speak the Thai language (and maybe not English).

Possibly other Esperantists and Idists will also like the game. The official Facebook page of the game is: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=170875639623317&sk=wall You have to be a member of Facebook to play the game.

If you want to become Facebook-friends with me, my link is: http://www.facebook.com/nissa.amas.katoj

Friday, October 21, 2011

Podkasto: La Monda Serio de Basbalo

Honus Wagner kaj Cy Young, basbalistoj en 1903 Monda Serio.(Esperanto)
En Usono, oktobro estas la monato de la Monda Serio de usona basbalo. La Serio ankaŭ havas la nomon 'Aŭtuna Klasiko'.

Monda Serio? Ĝi nomas tiel, ĉar en la jaro de la unua Monda Serio, Usono estas la nura lando kiu havis profesian basbalan ligon.

La unua Mondo Serio estis en la jaro 1903. La teamoj en la unua Aŭtuna Klasiko estis la Pitsburgajn Piratojn (Pittsburgh Pirates) kaj la Bostonajn Amerikanojn (Boston Americans). La fama basbalisto Honus Wagner estis unu el la Pitsburgaj Piratoj, kaj la fama basbalisto Cy Young estis unu el la Bostonaj Amerikanoj.

En 2011, la teamoj en la Monda Serio estas la Sankta-Levisaj Kardinaloj kaj la Teksasaj Rangeroj. La Kardinaloj venkis en la unua ludo, kaj en la dua ludo venkis la Rangerojn.

(English)
In the United States, October is the month of the World Series of baseball. The Series is also called the 'Fall Classic'.

World Series? It is called that because in the year of the first World Series, the United States was the only country with professional baseball.

The first World Series was in the year 1903. The teams in the first Fall Classic were the Pittsburgh Pirates and the Boston Americans. The famous baseball player Honus Wagner played for the Pirates, and the even more famous player Cy Young played for the Americans.

In 2011, the teams in the World Series are the Saint Louis Cardinals and the Texas Rangers. The Cardinals won the first game and the Rangers won the second.

Thursday, October 20, 2011

Blogo 'Sen Afero' - bonega por komencantoj

Blogo Sen Afero (de Daniel Schattschneider el Brazilo)

(Esperanto)
Se vi estas 'nur komencanto' en Esperanto, vi amos la blogo 'Sen Afero'. Ĝi havas mallongajn blogaĵojn kun bildoj. Ankaŭ ĝi havas bildliteraturojn (bildstriojn).

Idoistoj ankaŭ eble amos la blogo, ĉar idistoj povas legi esperanton (kaj esperantistoj povas legi ido-lingvon.)

'Sen Afero' ankaŭ havas bonan liston de blogoj en Esperanto. La blogoj kun novaj blogaĵoj movas supren. Do vi povas vidi kiujn blogojn estas aktivan.

Se vi blogas, bonvolu meti 'Sen Afero' en via 'blogroll'. (Kaj se vi ne blogas, blogu!)
(Angla)
If you are 'just a beginner' in Esperanto, you will love the blog 'Sen Afero'. It has short blog entries with pictures. It also has 'graphic literature' --- comic strips.

Idists also may love this blog, since idists can read Esperanto (and Esperantists can read Ido.)

'Sen Afero' also has a good blogroll of blogs in Esperanto. The blogs with the newest entries move upwards. So, you can see which blogs are still active.

If you blog, please put 'Sen Afero' in your blogroll. (If you don't blog, start!)

Wednesday, October 19, 2011

Homoj kaj Landoj - Homi e Landi - People and Nations

(Esperanto sen Fleksio - Esperanto)
1. Danujo esti lando por dano.
1. Danujo estas lando por danoj.

2. Japanujo esti lando por japano.
2. Japanujo estas lando por japanoj.

3. Germanujo esti lando por germano.
3. Germanujo estas lando por germanoj.

4. Nigerujo esti lando por nigero. (Aw, Nigerio esti lando por nigeriano.)
4. Nigerio estas lando por nigerianoj.

5. Anglujo esti lando por anglo.
5. Anglujo estas lando por angloj.

6. Chinujo esti lando por chino.
6. Ĉinujo estas lando por ĉinoj.

7. Tajvano esti lando por libera chino kaj tajvanano.
7. Tajvano estas lando por liberaj ĉinoj kaj tajvananoj.

8. Svisujo esti lando por sviso.
8. Svisujo estas lando por svisoj.

9. Nepalo esti lando por nepalano.
9. Nepalo estas lando por nepalanoj.

10. Usono esti lando por usonano.
10. Usono estas lando por usonanoj.
(Ido - English)
1. Dania esas lando por Dani.
1. Denmark is a country for Danes.

2. Japonia esas lando por Japoni.
2. Japan is a country for Japanese people.

3. Germania esas lando por Germani.
3. Germany is a country for Germans.

4. Nijeria esas lando por Nijeri.
4. Nigeria is a country for Nigerians.

5. Anglia esas lando por Angli.
5. England is a country for Englishmen.

6. Chinia esas lando por Chini.
6. China is a country for Chinese people.


7. Taiwania esas lando por libera Chini e Taiwani.
7. Taiwan is a country for free Chinese people and Taiwanese people.

8. Suisia esas lando por Suisi.
8. Switzerland is a country for the Swiss.

9. Nepalia esas lando por Nepali.
9. Nepal is a country for Nepalese people.

10. USA esas lando por USAano.
10. The Unites States is a country for Americans.

Tuesday, October 18, 2011

Video: Monato Kunveno de Esperanto en Tajvanovortoj
Feliĉan kunvenon en somero
Babilas
Diskutas
Mi estas bona en designado!
Mi esperas...
Ĝuste!

rano - frog - 개구리 - 青蛙 - カエル - ếch - palaka - צפרדע


Rano esti verda. [EsF]
La rano estas verda. [E-o]
La rano esas verda. [Ido]
The frog is green. [Eng]
Esperanto sen Fleksio (Esf): rano
Esperanto: rano
Ido: rano
English: frog
Korean: 개구리 (kaeguri)
Chinese: 青蛙 (qīngwā)
Japanese: カエル (kaeru)
Vietnamese: ếch
Filipino: palaka
Danish: Frøen
German: Frosch
Hebrew: צפרדע

Esperanto sen Fleksio: verda
Esperanto: verda
Ido: verda
English: green
Korean: 녹색의 (nok-ssae-gui)
Chinese: 绿 (lǜ)
Japanese: 緑色 (ryokushoku)
Vietnamese: xanh
Filipino: berde
Danish: grøn
German: grün
Hebrew: ירוק

Monday, October 17, 2011

Degen Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 4


Patrino acheti mem.

Vendisto: Salato, verda salato! Terpomo, nova Malta-terpomo! Karoto, tomato, mandareno! Nur bona, fresha varo!
Patrino: Bona tago!
Vendisto: Bona tago, sinjorino!
Patrino: Ho, bela orangho!
Vendisto: Ne, sinjorino; tio esti mandareno.
Patrino: Chu mandareno esti dolcha?
Vendisto: Jes, sukero-dolcha.
Patrino: Kia salato esti?
Vendisto: Fresha, sinjorino, tute fresha; nur hodiaw el la bedo.
Patrino: Kia esti karoto?
Vendisto: Ho, bona, delikata varo!
Patrino: Sed malgranda. Kie esti pomo?
Vendisto: Jen en korbo! Du funto por unu marko.
Patrino: Ho, bela frukto! Mi acheti por unu marko.
Vendisto: Jen varo!
Patrino: Jen mono! Adiaw!
Vendisto: Mi danki, sinjorino. Ghis revido!


A. Kia fisho esti? Fisho esti glata.
B. a) Kia terpomo esti? Terpomo esti bona.
b) Kia esti karoto kaj tomato?
Karoto kaj tomato esti rugha.
C. 1. Chu salato esti fresha?
Jes, sinjorino.
2. Chu tio esti mandareno?
Ne, tio esti orangho.
D. Somero esti varma. Vintro esti malvarma.
Bero esti dolcha. Citrono esti maldolcha.
granda, nova, glata, dika, multa

Por lerneja praktiko:
Chu vi esti Karlo Hase? Ne, sinjoro Degen, mi esti Moseo Levy. Chu Karlo esti bona kamarado? Jes, sinjoro Degen. Chu kelka knabo esti en klaso? Ne, sinjoro, kelka knabo stari en koridoro. Chu tio esti pomo? Ne, tio esti tomato. Chu tomato esti dolcha? Ne, sinjoro. Kia tomato esti? Tomato esti bona (fresha, rugha, verda, ronda, malgranda)

Por hejma laboro:
Kio -- kie -- kia -- chu -- en frukto-butiko

orangho, ananaso, celerio, spinaco, sudfrukto, fremd(land)a, Holando, Afriko

Note: 'sudfrukto' seems to mean 'exotic fruit'.

Esperanto sen Fleksio: Rule 1: No plural form

If you speak English you are used to words that are inflected by number. We say "John has a cat." Or "John has one cat." Then we say "Mary has many cats." Or "Mary has ten cats." Cat in one, cats in the other.

Yet suppose we met a foreign-born person who said "Mary has many cat. She has ten cat." Would we get all confused and not understand him because he didn't say 'cats'? No, we would know what he meant.

The inflection by number is not needed for understanding. Languages don't have to have this feature to function. Even in English, there are a few words without different plural forms, like 'sheep'. Do you understand when people say 'There is a sheep' or 'John bought several sheep'?

When the number of something is important, modifying words can be used, as 'a, one, many, ten' are used in the example sentences.

In Esperanto sen Fleksio, the first rule is that the suffix 'j' from standard Esperanto is not used. This means that all nouns ending in 'o' are not singular, but have a singular-or-plural meaning.

So: in Esperanto sen Fleksio, 'kato' means 'cat or cats'. So it's a bit different from the standard Esperanto 'kato' which means only 'cat', and needs to change to 'katoj' to mean 'cats'.

But what if the number is important? Suppose you are trying to translate 'There is a God.' To say 'Esti Dio.' could mean 'There is a God' or 'There are Gods'. So in this case, the number is important, so we would say 'Esti unu Dio' or perhaps 'Esti nur unu Dio'.

In the plural, one can use numbers as well: 'tri hundo' or 'dek kato' or 'dudek shafo'. If you don't know the number, there are words like 'kelka, multa, plura' that you can use. (Note we leave off the '-j' in Esperanto sen Fleksio.)

You might ask 'can't the people whose native languages don't use plural forms just study a little harder and learn how to use them?' Of course they can, and they do. But it is known that people in Asia often find learning Esperanto quite difficult, since their languages are quite different from European ones. Rick Harrison, the creator of the original Esperanto sen Fleksio, did the experiment of creating EsF in order to make Esperanto just a little easier for Asians to learn. This does not mean that we want standard Esperanto to go out of use and be replaced by EsF, by the way. Standard Esperanto is a natural literary dialect for Esperanto sen Fleksio speakers.

Reform-Esperanto (Sistem Ido) - Leciono 1a

from a 1937 Polish instruction book in Ido. Esperanto added.
el 1937 lernolibro de Ido. Esperanto aldonita.


Ido - (normala) Esperanto - EsF - English

-o -o -o ending of all singular nouns: bovo = cow, bovine animal
-i -oj -o ending of all plural nouns: bovi = cows, bovine animals
-a -a -a ending of adjectives: bela kato = beautiful cat, bela kati = beautiful cats One can leave off the -a for poetic effect: kar amiko, bon jorno, bel ucelo.
-e -e -e ending of adverbs: bone = well
la la (ne havi artikolo) - definite article "the": la domo = the house la domi = the houses. One can write la as l':
-ul vir- vir- marks the masculine: bovulo = bull
-in -in -in marks the feminine: bovino = cow (female bovine animal)
-n -n (ne havi akusativo) marks accusative (direct object of verb's action): me amas la matron = I love the mother la matron me amas = I love the mother
di de de of, from. Marks possesion, belonging to: la flori de bon amiko = the flowers of the good friend.
a al al to, towards. a la domo = to the house a la cielo = to heaven, to the sky. A can also have the form ad, before a vowel. Ad amiko = to a friend
no ne ne no!
ne ne ne not, no.
ka ĉu chu the question-forming word: Ka vu vidas la gardeno = Did you see the garden? No, me ne vidas ol = No, I didn't see it. Yes = Yes Ka lu skribas letro? = Does he-she-or-it write a letter? Ka can also have the form Kad, before a vowel. Kad il dormas?
= Does he sleep?

Practice: Copy the Ido affixes, words and sentences above into a notebook.
Praktiko: kopiu ida afikso, vorto kaj frazo en kajero.

Sunday, October 16, 2011

Ido Poemo: Flori Alpala (1928)

Ido Poem from Alpi-Rosi by Jules Gross, 1928, published in the series Biblioteko Katolik Idista, #24
Ido-Poemo el Alpi-Rosi verkita de Jules Gross, 1928, publigita en serio Biblioteko Katolik Idista, #24


FLORI ALPALA

Flori reda, blanka flori
Blotisint e revadanta
Proxim la dazlant glacieri
Edelweiss, vi steli santa
Alpi-rozi ardoranta,
Flori blanka, reda flori

Fugez fore, fugez alte,
Fugez proxim cielo blua,
Frati, celez vi diskrete;
Drinkez ek la fonti pura,
Oli plaudas por vi sola
Fugez, fugez fore, alte.

Yes, por vi su ornas l'Alpi,
Rivereti babiladas,
Yes, por vi lumoz aurori,
E vesperi rede lumas,
Feineti por vi kantas,
Por vi du su ornas l'Alpi.

Flori proxim la glacieri,
Edelweiss, vi steli santa,
Vi simbolo di la puri,
Alpi-rozi ardoranta,
Quale kordii nobl amanta:
Kantez, kordii, lumez, flori.

Ido Podkasto 43: Chu vi, Esperantisto, kompreni?Ido esti 'reformita Esperanto' lingvo. Chu vi kompreni ghi, se vi Esperanto, sed ne Ido, kompreni?
Ido is a 'reformed Esperanto' language. Can you understand it from knowing Esperanto?

Temo:
-Plej granda plantejo de kanabo en Meksikio
-16jara astronomiistino en Urbo de Suno
-Siesto plibonigi nia plenumado.

Temi:
-La maxim granda plantacerio de marihuano en Mexikia.
-Dekesisyara astronomiistino en la Urbo dil Suno.
-Siesto plubonigas nia rendimento.

Themes:
-The biggest cannabis plantation in Mexico.
-16 year old astronomer girl in the Sun City.
-Siesta improves our performance.


Ido ne esti malamiko de Esperanto, sed filino de Esperanto.

Ido isn't the enemy of Esperanto, but the daughter of Esperanto.

Biblia Legado en EsF: 29a dimancho en ordinara tempo

En multa eklezio tra la mondo, oni legi tiu chi el la Biblio hodiaw.

Evangelio: Mateo 22:15-22

15 Tiam iri plura Fariseo, kaj konsilighi, kiel ili baldaw povi impliki li per interparolado.

16 Kaj ili sendi al li sia dischiplo kun Herodano, por diri: Majstro, ni scii, ke vi esti verama, kaj instrui law vero la vojo de Dio, kaj ne zorgi pri iu ajn; char vi ne favori la persono de homo.

17 Diru do al ni, kiel shajni al vi? chu konveni doni tributo al Cezaro, aw ne?

18 Sed Jesuo, sciante ilia ruzeco, diri: Kial vi provi mi, hipokritulo?

19 Montru al mi tributa monero. Kaj ili alporti al li denaro.

20 Kaj li diri al ili: Kies esti chi tiu bildo kaj la surskribajho?

21 Ili diri al li: De Cezaro. Tiam li diri al ili: Redonu do al Cezaro la proprajho de Cezaro, kaj al Dio la proprajhon de Dio.

22 Kaj awdinte, ili miri, kaj lasi Jesuo kaj foriri.


Angla versio: Douay-Rheims (katolika)

15 Then the Pharisees going, consulted among themselves how to insnare him in his speech.

16 And they sent to him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art a true speaker, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou dost not regard the person of men.

17 Tell us therefore what dost thou think, is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

18 But Jesus knowing their wickedness, said: Why do you tempt me, ye hypocrites?

19 Shew me the coin of the tribute. And they offered him a penny.

20 And Jesus saith to them: Whose image and inscription is this?

21 They say to him: Caesar's. Then he saith to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar's; and to God, the things that are God's.

22 And hearing this they wondered, and leaving him, went their ways.


Esperanto Biblio - ankaw havi Biblio en plura lingvo.

Saturday, October 15, 2011

Video: Mi Volus Esti DiantoA song in Esperanto with lyrics on screen, very cute song by 'Kaj Tiel Plu'.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 8

Patro esti bona.
Jen kushi chapelo de patro.
Diru al patro, ke mi esti diligenta.
Mi ami patro.
Venu kune kun patro.
Filo stari apud patro.
Mano de Johano esti pura.
Mi koni Johano.
Sangwu, donu al mi pano.
Mi manghi per busho kaj flari per nazo.
Antaw domo stari arbo.
Patro esti en chambro.


bona - good - gut
chapelo - hat - Hut
diri - say - sagen
ke - that (conjunction) - dass
diligenta - diligent - fleissig
ami - love - lieben
veni - come - kommen
kune - together - zusammen
filo - son - Sohn
stari - stand - stehen
apud - near, nearby - neben
pura - clean, pure - rein
koni - know, recognize - kennen
pano - bread - Brot
manghi - eat - essen
per - through, by means of - mittelst, durch
busho - mouth - Mund
flari - smell - riechen, schnupfen
nazo - nose - Nase
antaw - before - vor
domo - house - Haus
arbo - tree - Baum
chambro - room - Zimmer

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Textbook in Esperanto sen Fleksio

I have an old Esperanto textbook called "Esperanto Lernolibro por Popollernejoj, lau rekta metodo" (Esperanto textbook for popular schools, using the direct method) by Arthur Degen.

It uses the direct method of instruction. That is, there are no remarks or explanations in the native language of the students--- in this case, German--- but it is all in Esperanto.

The advantage of this is that the textbook could have been used not only in Germany, but in England, Finnland, Chile, Japan and Nepal. One would only need a teacher who could speak Esperanto. The disadvantage is that a teacher is needed, the direct method isn't very good for self-instruction.

I have begun to put this book into Esperanto sen Fleksio as an exercise. I think it will be a useful reading exercise for those who know a bit of Esperanto.

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 1
Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 2
Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 3
Degen Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 4

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 7

Leono esti forta.
Dento de leono esti akra.
Al leono ne donu mano.
Mi vidi leono.
Resti kun leono esti danghere.
Kiu kuraghi rajdi sur leono?
Mi paroli pri leono.


forta - strong - stark, kräftig
dento - tooth - Zahn
de - of, from - von
akra - sharp - scharf
doni - give - gehen
-u - ending of the imperative in verbs - bezeichnet den Imperativ
mano - hand - Hand
vidi - see - sehen
resti - remain - bleiben
kun - with - mit
danghero - danger - Gefahr
-e - ending of adverbs - Endung des Adverbs
kuragha - courageous, daring - kühn, dreist
rajdi - ride - reiten
paroli - speak - sprechen
pri - concerning, about - von, über

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio --- Lessons in Esperanto sen Fleksio

The 'Ekzercaro' is a part of the 'Fundamento de Esperanto', which was first published in 1905 by the creator of the international language Esperanto, Dr. L. L. Zamenhof. It has progressively more difficult lessons in Esperanto, and the new vocabulary words are translated into French, English, German, Russian and Polish.

The 'Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio' is an adaptation of the original Ekzercaro into the dialect Esperanto sen Fleksio. Speakers of standard Esperanto can use it to become accustomed to the dialect. People who do not know Esperanto may use it to learn Esperanto sen Fleksio.

Why learn the dialect Esperanto sen Fleksio? There are a number of possible reasons.

1. Learning a foreign language has an educational value--- it helps you improve your language usage in your own language. Esperanto has been the easiest foreign language to learn, but the Esperanto sen Fleksio dialect is even easier.

2. Some who try to learn Esperanto get stuck on certain difficulties, such as the accusative case or the use of a definite article. Esperanto sen Fleksio allows people to use Esperanto without mastering these difficult things.

3. Most people don't have a great deal of time to spend mastering an international language. People that DO have the time may use an Esperanto that is difficult for the average user to understand. Esperanto sen Fleksio encourages a simpler Esperanto that more people can understand.

4. Many who have criticized unnecessary difficulties in Esperanto end up authoring an Esperanto reform proposal such as Ido. Such proposals are never adopted by most Esperanto speakers. They have spent a lot of time learning Esperanto, they don't want to have to learn some new international language. Esperanto sen Fleksio is not a reform proposal, but a dialect that standard Esperanto speakers can understand.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 5
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 6
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 7
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 8

Friday, October 14, 2011

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 3

3. Isaak acheti hodiaw

Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, Isaak! Kie Karlo esti hodiaw?
Isaak: Karlo esti for, en lernejo. Mi nun acheti por patrino.
Frawlino Kramer: Vi malgranda bubeto!
Isaak: Ne bubeto! Mi esti granda knabo. Jen papereto!
Frawlino Kramer: Unu citrono. Kie mono esti?
Isaak: Tie en korbo, frawlino Kramer.
Frawlino Kramer: Bone! Kaj nun Isaak, kio kushi tie sur kesto?
Isaak: Tie sur kesto kushi tomato.
Frawlino Kramer: Kie marmelado stari?
Isaak: Marmelado stari tie sur breto.
Frawlino Kramer: Kie banano pendi?
Isaak: Banano pendi sur hoko.
Frawlino Kramer: Kaj fisho?
Isaak: Fisho pendi sur shnuro.
Frawlino Kramer: Kie stari vi, Isaak?
Isaak: Mi stari antaw budo.
Frawlino Kramer: Kaj mi?
Isaak: Vi stari tie che pomo.
Frawlino Kramer: Ho, vi esti brava knabo. Jen pometo por vi!
Isaak: Mi danki! Adiaw, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Adiaw, Isaak!


Ekzerco kaj tasko 3


A. Kio stari? Benko stari.
Kio kushi? Hundo kushi.
Kio pendi? Lampo pendi.

B. Kie benko stari? Benko stari che budo.
Kie hundo kushi? Hundo kushi antaw budo.
Kie lampo pendi? Lampo pendi en budo.

C. Salato kushi. Fisho kushi.
Lampo pendi. Banano pendi.
Vi stari, kaj mi stari.
Mi esti knabo, kaj vi esti frawlino.

D. Patrino: Kio esti por Karlo, kaj kio esti por vi?
Isaak: Banano esti por Karlo, kaj pometo esti por mi.

E. Kio esti malgranda korbo? Malgranda korbo esti korbeto.
Kio esti kaseto? Kaseto esti malgranda kaso.
hoko, kesto, knabo, sako

Por lerneja praktiko:
Mi demandi. Vi respondi. Tio esti demando. Jen respondo! Kie esti Karlo (mi, vi, instruisto, knabo)? Karlo esti en klaso (koridoro). Kie mi stari? Vi stari che shranko. Kaj nun? Nun vi stari che karto (bildo, fenestro)

Por hejma laboro:
Skribu leciono 3!

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 2


2. Multa varo en budo

Sur placo esti budo. En budo stari frawlino Kramer. Antaw budo stari Karlo kaj Isaak.

Karlo kaj Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, knabo! Isaak, kio esti tio?
Isaak: Tio esti salato, kaj tio esti banano, citrono, tomato, bero kaj pomo.
Karlo: Frawlino Kramer, kio esti sur salato?
Frawlino Kramer: Tio esti rawpo.
Isaak: Ho, multa rawpo!
Frawlino Kramer: Ho ve, bona salato!
Isaak: Karlo, kio esti en korbo?
Karlo: En korbo esti frukto, multa pomo.
Isaak: Kio esti en sako?
Karlo: En sako esti terpomo. Kaj nun Isaak, kio esti sur telero?
Isaak: Sur telero esti butero kaj margarino. Ho, multa, multa varo en korbo kaj kesto en sako kaj fako. Frawlino Kramer, kio esti tio?
Frawlino Kramer: Tio esti kaso.
Isaak: Kio esti en kaso?
Frawlino Kramer: En kaso esti mono. Jen pfenigo, grosho kaj marko!
Isaak: Ho, multa marko!
Frawlino Kramer: Nun adiaw, bona knabo!
Karlo kaj Isaak: Adiaw, frawlino!


Ekzerco kaj tasko 2

A. Kio stari sur breto? Glaso stari sur breto.
Kio esti en kesto? Citrono esti en kesto.
Kio stari antaw budo? Antaw budo stari sako kaj korbo.

B. unu pomo multa pomo
unu sako multa sako

C. Heleno kaj Mejlingo esti frawlino.
Pomo kaj tomato esti frukto.

D. En korbo esti pomo.
Pomo esti bona.
Antaw budo stari knabo.
Knabo esti Karlo kaj Isaak.

Por lerneja praktiko:
Instruisto: Roberto, desegnu budo, Isaak...
Roberto: Jen budo! Jen Isaak!
Instruisto: Forvishu pomo, knabo!


Por hejma laboro:
1. Ekzercu law A, B, C, D!
2. Kio esti en budo?

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 1

adaptita el Esperanto Lernolibro verkita de Arthur Degan, lernolibro law rekta metodo
adapted from Esperanto Lernolibro by Arthur Degan, instruction book using the direct method
LA BANANO-BUDO
1. Karlo kaj Isaak

Karlo esti knabo.
Isaak esti knabo.
Frawlino Kramer esti "banana-frawlino".
Karlo kaj Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, Karlo! Bona tago, Alfredo!
Isaak: Karlo, kio esti tio?
Karlo: Tio esti salato.
Frawlino Kramer: Isaak, kio esti tio?
Isaak: Tio esti banano.
Frawlino Kramer: Kio esti tio kaj tio?
Isaak: Tio esti pomo, kaj tio esti citrono, kaj tio esti tomato, kaj tio esti butero.
Frawlino Kramer: Ne, Isaak, tio esti nur margarino. Jen esti butero. Kaj Karlo, kio esti tio kaj tio?
Karlo: Jen kilogramo, jen funto.
Frawlino Kramer: Bone! Kaj nun adiaw!
Karlo kaj Isaak: Adiaw, frawlino Kramer!


Ekzerco kaj tasko 1
A. Kio esti tio?
Tio esti tomato.
B. Kio esti tio kaj tio?
Jen banano, jen citrono.

Por lerneja praktiko:
Bona tago! Adiaw! Instruisto: Karlo, desegnu knabo, pomo, banano... Karlo (al klaso): Tio esti knabo. Jen pomo, jen banano!

Por hejma laboro:
Demandu kaj respondu law A kaj B.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 6

Infano ne esti matura homo.
Infano jam ne plori.
Chielo esti blua.
Kie esti libro kaj krajono?
Libro esti sur tablo, kaj krajono kushi sur fenestro.
Sur la fenestro kushi krajono kaj plumo.
Jen esti pomo.
Jen esti pomo, kiu mi trovi.
Sur la tero kushi shtono


infano - child - Kind
ne - no, not - nicht, nein
matura - mature, ripe - reif
homo - man, human being - Mensch
jam - already - schon
plori - to weep - weinen
chielo - heaven, sky - Himmel
blua - blue - blau
kie - where - wo
libro - book - Buch
krajono - pencil - Bleistift
sur - on, upon - auf
tablo - table - Tisch
kushi - lie (down) - liegen
fenestro - window - Fenster
plumo - pen - Feder
jen - here is, behold - da, siehe
pomo - apple - Apfel
kiu - who, which - wer, welcher
mi - I, me - ich, mich
trovi - find - finden
tero - earth - Erde
shtono - stone - Stein

adaptita el 'Fundamento de Esperanto'

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 5

Patro kaj frato.
Leono esti besto.
Rozo esti floro kaj kolumbo esti birdo.
Rozo aparteni al Sangwu.
Suno brili.
Patro esti sana.
Patro esti tajloro.


patro - father - Vater
-o - ending of nouns - bezeichnet das Substantiv
kaj - and - und
frato - brother - Bruder
leono - lion - Löwe
esti - to be, is, am, are - sein
besto - animal - Tier
rozo - rose - Rose
floro - flower - Blume
kolumbo - pigeon, dove - Taube
birdo - bird - Vogel
aparteni - belong - gehören
al - to - zu
Sangwu (vira nomo el Koreujo) - (male name from Korea) - (männliche Name aus Korea)
suno - sun - Sonne
brili - shine - glänzen
sana - well, healthy - gesund
tajloro - tailor - Schneider

adaptita el 'Fundamento de Esperanto'

동물 - Animals - Besto - Nims - Tiere

Jen esti vorto pri besto en plura lingvo - Korea, Angla, Esperanto sen Fleksio, Volapük kaj Germana.

Here are some words for animals in several languages - Korean, English, Esperanto sen Fleksio, Volapük and German.


Korean - pronunciation - English - Esperanto sen Fleksio - Volapük - German


동물 - tongmul - animal - besto - nim - Tier


곰 - kom - bear - urso - ber - Bär


고양이 - koyangi - cat -kato - kat - Katze


여우 - yeou - fox - vulpo - renar - Fuchs


개 - kae - dog - hundo - dog - Hund

Pri Esperanto sen Fleksio - About Esperanto sen Fleksio(Esperanto sen Fleksio)
Esperanto sen Fleksio (ESF) ne esti 'reformita Esperanto', kiel Ido. Ghi nur esti dialekto de Esperanto. Ghi eble esti pli facila por homo el Azia. Tiu chi blogo nun esti en Esperanto sen Fleksio. Por 'Esperanto sen Fleksio, oni povi ankaw diri 'Esfo'.

Regulo de Esperanto sen Fleksio

1. Ni forjheti sufikso -j. Esperanto sen Fleksio ne havi fleksio de nombro.
2. Ni forjheti sufikso -n. Normala vortsekvo esti subjekto, verbo, komplemento.
3. Ni ne uzi sufikso -is, -as, -os, -inta, -onta, -ata, -ota. Chirkawteksto kaj adverbo indiki tempo. Verbformaro de EsF esti: -i (indikativa), -u (imperativa), -us (kondicionala), -anta (aktiva), -ita (pasiva).
4. Ni ne uzi chapelita litero. Por ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ kaj ŭ, oni uzi ch, gh, kh, jh, sh kaj w.
5. Ni ne uzi 'la'.
6. Ni prefere uzi malnova, facila vorto kaj mallonga frazo.(Angla)
Esperanto sen Fleksio (ESF)is not 'reformed Esperanto', like Ido. It is merely a dialect of Esperanto. It is possibly easier for Asian people to learn. For 'Esperanto sen Fleksio one can also say 'Esfo'.

Rules of Esperanto sen Fleksio

1. We discard the suffix -j. Esperanto sen Fleksio does not have an inflection of number (singular versus plural).
2. We discard the suffix -n. Word sequence (subject-verb-object) will normally indicate which noun is the object of the verb.
3. We discard inflections of tense. For example, diris, diras, diros are all replaced by diri. Adverbs and context indicate the time of an occurrence.
4. We don't use letters with 'hats'. For ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ and ŭ, we use ch, gh, kh, jh, sh kaj w.
5. We don't use the definite article 'la' (the).
6. We prefer to use older, easy words and short sentences.

Sunday, October 02, 2011

Samseksema 'geedzigho' kauzas religia persekutado

En urbdomo, kristana laboristoj devas ilia religio forlasi, au ili perdos ilia laboro. Kial? Char urbdoma laboristo devas helpi kun edzigho, kaj la kristana religio ne permisas samseksema 'geedzigo'.

Se la laboristo demandas, ke la samseksema paro iros al alia laboristo, la laboristo eble estas arestita. Jen kiel ni akomodas diverseco en la laborejo.

Mi mem estas samseksemulino, sed mia katolika religio estas pli importa al alia ajhoj.


Angla versio

Biblia legado: 27a dimancho en ordinara tempo

En eklezioj tra la mondo, oni legas tiu chi el la Biblio hodiau.
Angla versio
Unua Legado
Jesaja 5

1 Mi kantos al mia amato la kanton de mia amiko pri lia vinberĝardeno. Vinberĝardenon havis mia amiko sur grasa altaĵo;

2 kaj li ĉirkaŭfosis ĝin, senŝtonigis ĝin, kaj plantis en ĝi plej bonspecajn vinberbranĉojn; kaj li konstruis turon meze de ĝi, kaj ankaŭ vinpremejon li elhakis en ĝi; kaj li esperis, ke ĝi donos bonajn vinberojn, sed ĝi donis senvalorajn berojn.

3 Nun, ho loĝantoj de Jerusalem kaj Judujo, juĝu do inter mi kaj mia vinberĝardeno.

4 Kion oni povas ankoraŭ fari al mia vinberĝardeno, kion mi ne faris por ĝi? kial mi esperis, ke ĝi donos bonajn vinberojn, kaj ĝi tamen donis berojn senvalorajn?

5 Nun mi sciigos al vi, kion mi faros al mia vinberĝardeno:forigita estos ĝia barilo, kaj ĝi estos ruinigata, ĝiaj muroj estos disĵetitaj, kaj ĝi estos piedpremata.

6 Mi lasos ĝin dezerta, ĝi ne estos pritranĉata nek prifosata, kaj elkreskos en ĝi dornoj kaj pikarbustoj; kaj al la nuboj mi ordonos, ke ili ne verŝu sur ĝin pluvon.

7 La vinberĝardeno de la Eternulo Cebaot estas la domo de Izrael, kaj la viroj de Jehuda estas Lia plej amata plantaĵo; kaj Li esperis justecon, sed montriĝis malnoblaĵo-bonagojn, sed montriĝis kriindaĵo.
Psalmo
Psalmo 80: 9, 12 - 16, 19 - 20
9 Vi purigis lokon por ĝi; Kaj ĝi profundigis siajn radikojn kaj plenigis la tutan landon;
12 Kial Vi detruis ĝiajn barilojn, Ke ĉiuj pasantoj ĝin ŝiras?

13 Subfosas ĝin arbara apro, Kaj kampa besto ĝin mordas.

14 Ho Dio Cebaot, returniĝu; Rigardu el la ĉielo kaj vidu, kaj rememoru tiun vinbertrunkon,

15 Kaj ŝirmu tion, kion plantis Via dekstra mano, Kaj la kreskaĵidon, kiun Vi fortikigis por Vi.

16 Ĝi estas bruligita de fajro, krevinta; De Via minaca vizaĝo ili pereis.

19 Ho Eternulo, Dio Cebaot! revenigu nin, lumigu Vian vizaĝon, Por ke ni estu savitaj.
Dua Legado
Filipianoj 4:6-9
6 Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio.

7 Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.

8 Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu.

9 Kion vi lernis kaj ricevis kaj aŭdis kaj vidis en mi, tion faru; kaj la Dio de paco estos kun vi.

Evangelio
Mateo 21:33-43
33 Aŭskultu alian parabolon:Estis viro dommastro, kiu plantis vinberĝardenon, kaj ĉirkaŭmetis plektobarilon, kaj fosis en ĝi vinpremejon, kaj konstruis turon, kaj luigis ĝin al kultivistoj, kaj forvojaĝis.

34 Kaj kiam alproksimiĝis la sezono de fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn.

35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn sklavojn, skurĝis unu, kaj mortigis alian, kaj ŝtonbatis alian.

36 Li sendis ankoraŭ aliajn sklavojn, pli multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili tiel same.

37 Sed poste li sendis al ili sian filon, dirante:Ili respektos mian filon.

38 Sed la kultivistoj, vidante la filon, diris inter si:Ĉi tiu estas la heredonto; venu, ni lin mortigu, kaj prenu lian heredaĵon.

39 Kaj ili kaptis lin, elĵetis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin.

40 Kiam do venos la sinjoro de la vinberejo, kion li faros al tiuj kultivistoj?

41 Ili diris al li:Tiujn malbonulojn li mizere pereigos, kaj li luigos la vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj donos al li la fruktojn en iliaj sezonoj.

42 Jesuo diris al ili:Ĉu vi neniam legis en la Skriboj: Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, Fariĝis ŝtono bazangula: De la Eternulo ĉi tio fariĝis, Kaj ĝi estas miraklo en niaj okuloj?

43 Tial mi diras al vi:La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros ĝiajn fruktojn.


Esperanto Biblio