Pages

Tuesday, October 25, 2011

Ido-Biblo: Matthaios 11:2-10; anke en Esperanto, angla ed germana

(Ido)
2. Ioannes, en sua karcero, audinte parolar pri la facuri di Iesu, sindis du de sua dicipuli

3. dicar ad Ilu: ka vu esas la venonto, od altran ni devas expectar? ---

4. Iesu respondis a li, Irez raportar a Ioannes to quon vi audis e vidis:

5. la blindi vidas, klaudikeri marchas, la leprozi esas purigata, la surdi audas, la mortinti rezurektas, la povri esas evangeliizata.

6. Ed esas felica la homo qua ne skandalesos pri me.

7. Dum ke li foriris, Iesu diceskis al turbo pri Ioannes: --- Quon vi iris vidar en dezerto? Kano agitata dal vento?

8. Ma quon vi iris vidar? Homo vestazita mole? Ma ti qui portas mola vesti trovesas en la domi dil reji.

9. Quon do vi iris vidar? Profeton? Yes, me dicas a vi, e plu kam profeton.

10. Nam il esas ita pri qua skribesis:
"Yen ke me sendos avan tua facio mea anjelo, qua preparos tua voyo avan tu." (Mal. 3:1)
Ek Sundiala Evangelii de L. Beaufront

(English)
2 Now when John had heard in prison the works of Christ: sending two of his disciples he said to him:

3 Art thou he that art to come, or look we for another?

4 And Jesus making answer said to them: Go and relate to John what you have heard and seen.

5 The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor have the gospel preached to them.

6 And blessed is he that shall not be scandalized in me.

7 And when they went their way, Jesus began to say to the multitudes concerning John: What went you out into the desert to see? a reed shaken with the wind?

8 But what went you out to see? a man clothed in soft garments? Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.

9 But what went you out to see? a prophet? yea I tell you, and more than a prophet.

10 For this is he of whom it is written: Behold I send my angel before thy face, who shall prepare thy way before thee.
from the Doauy-Rheims Bible (Catholic)
(Esperanto)
2 Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj,

3 por diri al li: Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian?

4 Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:

5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.

6 Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.

7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? ĉu junkon skuatan de la vento?

8 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj.

9 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.

10 Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite:

Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo,
Kaj li preparos antaŭ vi vian vojon.

El La Sankta Biblio

(Deutsch)
2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi vernahm, ließ er ihn durch seine Jünger fragen:

3 Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget dem Johannes, was ihr sehet und höret:

5 Blinde werden sehend, und Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt.

6 Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir!

7 Als aber diese aufbrachen, fing Jesus an zur Volksmenge zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Winde bewegt wird?

8 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige!

9 Oder was seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet!

10 Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: «Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesichte her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.»

von Heiligen Bible (Schlachter 1951)

Monday, October 24, 2011

Ido-Biblo: Lukas 21: 25-33; anke en Esperanto, angla ed germana

(Ido)
25 Catempe Iesu dicis a sua dicipuli: Signi esos en la suno, en la luno e la steli. E sur la tero la nacioni angoros, en la trubleso produktata dal bruiso, di la maro e dil ondi.

26 La homi sikeskos pr timo, vartante lo eventonta a l'universo: nam la forci cielala shancelos.

27 Lore on vidos la Homfilio venar sur nubo kun granda potenteso e majesteso.

28 Kande ico komencos eventar, levez la okuli ed erektez la kapo, pro ke ol proximeskas via liberigeso.

29 Ed Il dicis komparo ad ili: Videz la figiero ed omna arbori.

30 Kande li burjonifas, vu savas, ke la somero esas proxima.

31 Same: Kande vi vidos ta kozi eventar, savez ke la rejio de Deo esas proxima.

32 Vere me dicas ad vi: ica generaciono ne pasos, sen ke to omna eventabos.

33 Cielo e tero pasos, ma ne pasos mea paroli.

ek 'Sundiala Evangelii'

(English)
25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, by reason of the confusion of the roaring of the sea and of the waves;

26 Men withering away for fear, and expectation of what shall come upon the whole world. For the powers of heaven shall be moved;

27 And then they shall see the Son of man coming in a cloud, with great power and majesty.

28 But when these things begin to come to pass, look up, and lift up your heads, because your redemption is at hand.

29 And he spoke to them in a similitude. See the fig tree, and all the trees:

30 When they now shoot forth their fruit, you know that summer is nigh;

31 So you also, when you shall see these things come to pass, know that the kingdom of God is at hand.

32 Amen, I say to you, this generation shall not pass away, till all things be fulfilled.

33 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
from the Douay-Rheims translation of the Holy Bible (Catholic)
(Esperanto)
25 Kaj estos signoj en la suno kaj la luno kaj la steloj, kaj sur la tero mizero de nacioj, konsternitaj de la muĝado de la maro kaj la ondegoj;

26 homoj malfortiĝos de timo kaj de atendado de tio, kio venos sur la mondon; ĉar la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos.

27 Kaj tiam oni vidos la Filon de homo, venantan en nubo kun potenco kaj granda gloro.

28 Sed kiam tio komencos okazi, rigardu supren kaj levu viajn kapojn, ĉar via elaĉeto alproksimiĝas.

29 Kaj li parolis al ili parabolon: Rigardu la figarbon kaj ĉiujn arbojn;

30 kiam ili ekkreskigas foliojn, vi ekvidas, kaj el vi mem scias, ke la somero jam estas proksima.

31 Tiel same vi, kiam vi vidos, ke tio okazas, tiam sciu, ke la regno de Dio estas proksima.

32 Vere mi diras al vi: Ĉi tiu generacio ne forpasos, ĝis ĉio plenumiĝos.

33 La ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.

el 'La Sankta Biblio'

(Deutsch)
25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,

26 da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten.

27 Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.

28 Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht.

29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Sehet den Feigenbaum und alle Bäume!

30 Wenn ihr sie schon ausschlagen sehet, so merket ihr von selbst, daß der Sommer jetzt nahe ist.

31 Also auch, wenn ihr sehet, daß dieses geschieht, so merket ihr, daß das Reich Gottes nahe ist.

32 Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird.

33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
von 'Heilige Bible (Schlachter 1951)'

Sunday, October 23, 2011

Patro Nia (Ido) - Patro Nia (E-o) - Our Father - Vater Unser(Ido)
Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez;
tua regno advenez;
tua volo facesez quale en la cielo
tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnidiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.


(Deutsch)
Vater Unser im Himmel,
Geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
Und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.
(Esperanto)
Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno,
plenumiĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.

(English)
Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy Will be done,
On Earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
Amen.

(Korean)
하늘에 계신 우리 아버지
아버지의 이름이 거룩히 빛나시며
아버지의 나라가 오시며
아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서.
오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고
저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니
저희 죄를 용서하시고
저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고
악에서 구하소서.

Happy Land: fejsbuka ludo el Thailand - facebook game from Thailand(Esperanto)
Ĉu vi ludas fejsbukajn (Facebook) ludojn? Nova ludo estas 'Happy Land', ludo pri farmistoj. La ludo estas en angla aŭ nederlanda, sed la oficiala fejsbuka retejo estas en angla kaj tajlanda lingvo. Eble la proprietuloj de la ludo estas tajlandanoj.

Mi tre amas ludi fejsbukajn ludojn kun homo el diversaj landoj. Mi nun havas novajn lud-amikojn kiel parolas taja lingvo (kaj eble ne la angla.).

Eble aliaj esperantistoj kaj idistoj ankaŭ ŝatas la ludo. Jen estas la fejsbuk-retejo: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=170875639623317&sk=wall
Vi devas esti membro de fejsbuko por ludi.

Se vi volas esti mia fejsbuka amiko, jen estas mia ligilo: http://www.facebook.com/nissa.amas.katoj.
(Angla)
Do you play Facebook games? A new game is Happy Land, a game about farming. The game is in English or Dutch, but the official Facebook page for the game is in English and Thai. Probably the owners of the game are from Thailand.

I love playing Facebook games with players from diverse countries. I now have new game-friends who speak the Thai language (and maybe not English).

Possibly other Esperantists and Idists will also like the game. The official Facebook page of the game is: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=170875639623317&sk=wall You have to be a member of Facebook to play the game.

If you want to become Facebook-friends with me, my link is: http://www.facebook.com/nissa.amas.katoj

Friday, October 21, 2011

Podkasto: La Monda Serio de Basbalo

Honus Wagner kaj Cy Young, basbalistoj en 1903 Monda Serio.(Esperanto)
En Usono, oktobro estas la monato de la Monda Serio de usona basbalo. La Serio ankaŭ havas la nomon 'Aŭtuna Klasiko'.

Monda Serio? Ĝi nomas tiel, ĉar en la jaro de la unua Monda Serio, Usono estas la nura lando kiu havis profesian basbalan ligon.

La unua Mondo Serio estis en la jaro 1903. La teamoj en la unua Aŭtuna Klasiko estis la Pitsburgajn Piratojn (Pittsburgh Pirates) kaj la Bostonajn Amerikanojn (Boston Americans). La fama basbalisto Honus Wagner estis unu el la Pitsburgaj Piratoj, kaj la fama basbalisto Cy Young estis unu el la Bostonaj Amerikanoj.

En 2011, la teamoj en la Monda Serio estas la Sankta-Levisaj Kardinaloj kaj la Teksasaj Rangeroj. La Kardinaloj venkis en la unua ludo, kaj en la dua ludo venkis la Rangerojn.

(English)
In the United States, October is the month of the World Series of baseball. The Series is also called the 'Fall Classic'.

World Series? It is called that because in the year of the first World Series, the United States was the only country with professional baseball.

The first World Series was in the year 1903. The teams in the first Fall Classic were the Pittsburgh Pirates and the Boston Americans. The famous baseball player Honus Wagner played for the Pirates, and the even more famous player Cy Young played for the Americans.

In 2011, the teams in the World Series are the Saint Louis Cardinals and the Texas Rangers. The Cardinals won the first game and the Rangers won the second.

Thursday, October 20, 2011

Blogo 'Sen Afero' - bonega por komencantoj

Blogo Sen Afero (de Daniel Schattschneider el Brazilo)

(Esperanto)
Se vi estas 'nur komencanto' en Esperanto, vi amos la blogo 'Sen Afero'. Ĝi havas mallongajn blogaĵojn kun bildoj. Ankaŭ ĝi havas bildliteraturojn (bildstriojn).

Idoistoj ankaŭ eble amos la blogo, ĉar idistoj povas legi esperanton (kaj esperantistoj povas legi ido-lingvon.)

'Sen Afero' ankaŭ havas bonan liston de blogoj en Esperanto. La blogoj kun novaj blogaĵoj movas supren. Do vi povas vidi kiujn blogojn estas aktivan.

Se vi blogas, bonvolu meti 'Sen Afero' en via 'blogroll'. (Kaj se vi ne blogas, blogu!)
(Angla)
If you are 'just a beginner' in Esperanto, you will love the blog 'Sen Afero'. It has short blog entries with pictures. It also has 'graphic literature' --- comic strips.

Idists also may love this blog, since idists can read Esperanto (and Esperantists can read Ido.)

'Sen Afero' also has a good blogroll of blogs in Esperanto. The blogs with the newest entries move upwards. So, you can see which blogs are still active.

If you blog, please put 'Sen Afero' in your blogroll. (If you don't blog, start!)

Wednesday, October 19, 2011

Homoj kaj Landoj - Homi e Landi - People and Nations

(Esperanto sen Fleksio - Esperanto)
1. Danujo esti lando por dano.
1. Danujo estas lando por danoj.

2. Japanujo esti lando por japano.
2. Japanujo estas lando por japanoj.

3. Germanujo esti lando por germano.
3. Germanujo estas lando por germanoj.

4. Nigerujo esti lando por nigero. (Aw, Nigerio esti lando por nigeriano.)
4. Nigerio estas lando por nigerianoj.

5. Anglujo esti lando por anglo.
5. Anglujo estas lando por angloj.

6. Chinujo esti lando por chino.
6. Ĉinujo estas lando por ĉinoj.

7. Tajvano esti lando por libera chino kaj tajvanano.
7. Tajvano estas lando por liberaj ĉinoj kaj tajvananoj.

8. Svisujo esti lando por sviso.
8. Svisujo estas lando por svisoj.

9. Nepalo esti lando por nepalano.
9. Nepalo estas lando por nepalanoj.

10. Usono esti lando por usonano.
10. Usono estas lando por usonanoj.
(Ido - English)
1. Dania esas lando por Dani.
1. Denmark is a country for Danes.

2. Japonia esas lando por Japoni.
2. Japan is a country for Japanese people.

3. Germania esas lando por Germani.
3. Germany is a country for Germans.

4. Nijeria esas lando por Nijeri.
4. Nigeria is a country for Nigerians.

5. Anglia esas lando por Angli.
5. England is a country for Englishmen.

6. Chinia esas lando por Chini.
6. China is a country for Chinese people.


7. Taiwania esas lando por libera Chini e Taiwani.
7. Taiwan is a country for free Chinese people and Taiwanese people.

8. Suisia esas lando por Suisi.
8. Switzerland is a country for the Swiss.

9. Nepalia esas lando por Nepali.
9. Nepal is a country for Nepalese people.

10. USA esas lando por USAano.
10. The Unites States is a country for Americans.

Tuesday, October 18, 2011

Video: Monato Kunveno de Esperanto en Tajvanovortoj
Feliĉan kunvenon en somero
Babilas
Diskutas
Mi estas bona en designado!
Mi esperas...
Ĝuste!

rano - frog - 개구리 - 青蛙 - カエル - ếch - palaka - צפרדע


Rano esti verda. [EsF]
La rano estas verda. [E-o]
La rano esas verda. [Ido]
The frog is green. [Eng]
Esperanto sen Fleksio (Esf): rano
Esperanto: rano
Ido: rano
English: frog
Korean: 개구리 (kaeguri)
Chinese: 青蛙 (qīngwā)
Japanese: カエル (kaeru)
Vietnamese: ếch
Filipino: palaka
Danish: Frøen
German: Frosch
Hebrew: צפרדע

Esperanto sen Fleksio: verda
Esperanto: verda
Ido: verda
English: green
Korean: 녹색의 (nok-ssae-gui)
Chinese: 绿 (lǜ)
Japanese: 緑色 (ryokushoku)
Vietnamese: xanh
Filipino: berde
Danish: grøn
German: grün
Hebrew: ירוק

Monday, October 17, 2011

Degen Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 4


Patrino acheti mem.

Vendisto: Salato, verda salato! Terpomo, nova Malta-terpomo! Karoto, tomato, mandareno! Nur bona, fresha varo!
Patrino: Bona tago!
Vendisto: Bona tago, sinjorino!
Patrino: Ho, bela orangho!
Vendisto: Ne, sinjorino; tio esti mandareno.
Patrino: Chu mandareno esti dolcha?
Vendisto: Jes, sukero-dolcha.
Patrino: Kia salato esti?
Vendisto: Fresha, sinjorino, tute fresha; nur hodiaw el la bedo.
Patrino: Kia esti karoto?
Vendisto: Ho, bona, delikata varo!
Patrino: Sed malgranda. Kie esti pomo?
Vendisto: Jen en korbo! Du funto por unu marko.
Patrino: Ho, bela frukto! Mi acheti por unu marko.
Vendisto: Jen varo!
Patrino: Jen mono! Adiaw!
Vendisto: Mi danki, sinjorino. Ghis revido!


A. Kia fisho esti? Fisho esti glata.
B. a) Kia terpomo esti? Terpomo esti bona.
b) Kia esti karoto kaj tomato?
Karoto kaj tomato esti rugha.
C. 1. Chu salato esti fresha?
Jes, sinjorino.
2. Chu tio esti mandareno?
Ne, tio esti orangho.
D. Somero esti varma. Vintro esti malvarma.
Bero esti dolcha. Citrono esti maldolcha.
granda, nova, glata, dika, multa

Por lerneja praktiko:
Chu vi esti Karlo Hase? Ne, sinjoro Degen, mi esti Moseo Levy. Chu Karlo esti bona kamarado? Jes, sinjoro Degen. Chu kelka knabo esti en klaso? Ne, sinjoro, kelka knabo stari en koridoro. Chu tio esti pomo? Ne, tio esti tomato. Chu tomato esti dolcha? Ne, sinjoro. Kia tomato esti? Tomato esti bona (fresha, rugha, verda, ronda, malgranda)

Por hejma laboro:
Kio -- kie -- kia -- chu -- en frukto-butiko

orangho, ananaso, celerio, spinaco, sudfrukto, fremd(land)a, Holando, Afriko

Note: 'sudfrukto' seems to mean 'exotic fruit'.

Esperanto sen Fleksio: Rule 1: No plural form

If you speak English you are used to words that are inflected by number. We say "John has a cat." Or "John has one cat." Then we say "Mary has many cats." Or "Mary has ten cats." Cat in one, cats in the other.

Yet suppose we met a foreign-born person who said "Mary has many cat. She has ten cat." Would we get all confused and not understand him because he didn't say 'cats'? No, we would know what he meant.

The inflection by number is not needed for understanding. Languages don't have to have this feature to function. Even in English, there are a few words without different plural forms, like 'sheep'. Do you understand when people say 'There is a sheep' or 'John bought several sheep'?

When the number of something is important, modifying words can be used, as 'a, one, many, ten' are used in the example sentences.

In Esperanto sen Fleksio, the first rule is that the suffix 'j' from standard Esperanto is not used. This means that all nouns ending in 'o' are not singular, but have a singular-or-plural meaning.

So: in Esperanto sen Fleksio, 'kato' means 'cat or cats'. So it's a bit different from the standard Esperanto 'kato' which means only 'cat', and needs to change to 'katoj' to mean 'cats'.

But what if the number is important? Suppose you are trying to translate 'There is a God.' To say 'Esti Dio.' could mean 'There is a God' or 'There are Gods'. So in this case, the number is important, so we would say 'Esti unu Dio' or perhaps 'Esti nur unu Dio'.

In the plural, one can use numbers as well: 'tri hundo' or 'dek kato' or 'dudek shafo'. If you don't know the number, there are words like 'kelka, multa, plura' that you can use. (Note we leave off the '-j' in Esperanto sen Fleksio.)

You might ask 'can't the people whose native languages don't use plural forms just study a little harder and learn how to use them?' Of course they can, and they do. But it is known that people in Asia often find learning Esperanto quite difficult, since their languages are quite different from European ones. Rick Harrison, the creator of the original Esperanto sen Fleksio, did the experiment of creating EsF in order to make Esperanto just a little easier for Asians to learn. This does not mean that we want standard Esperanto to go out of use and be replaced by EsF, by the way. Standard Esperanto is a natural literary dialect for Esperanto sen Fleksio speakers.

Reform-Esperanto (Sistem Ido) - Leciono 1a

from a 1937 Polish instruction book in Ido. Esperanto added.
el 1937 lernolibro de Ido. Esperanto aldonita.


Ido - (normala) Esperanto - EsF - English

-o -o -o ending of all singular nouns: bovo = cow, bovine animal
-i -oj -o ending of all plural nouns: bovi = cows, bovine animals
-a -a -a ending of adjectives: bela kato = beautiful cat, bela kati = beautiful cats One can leave off the -a for poetic effect: kar amiko, bon jorno, bel ucelo.
-e -e -e ending of adverbs: bone = well
la la (ne havi artikolo) - definite article "the": la domo = the house la domi = the houses. One can write la as l':
-ul vir- vir- marks the masculine: bovulo = bull
-in -in -in marks the feminine: bovino = cow (female bovine animal)
-n -n (ne havi akusativo) marks accusative (direct object of verb's action): me amas la matron = I love the mother la matron me amas = I love the mother
di de de of, from. Marks possesion, belonging to: la flori de bon amiko = the flowers of the good friend.
a al al to, towards. a la domo = to the house a la cielo = to heaven, to the sky. A can also have the form ad, before a vowel. Ad amiko = to a friend
no ne ne no!
ne ne ne not, no.
ka ĉu chu the question-forming word: Ka vu vidas la gardeno = Did you see the garden? No, me ne vidas ol = No, I didn't see it. Yes = Yes Ka lu skribas letro? = Does he-she-or-it write a letter? Ka can also have the form Kad, before a vowel. Kad il dormas?
= Does he sleep?

Practice: Copy the Ido affixes, words and sentences above into a notebook.
Praktiko: kopiu ida afikso, vorto kaj frazo en kajero.

Sunday, October 16, 2011

Ido Poemo: Flori Alpala (1928)

Ido Poem from Alpi-Rosi by Jules Gross, 1928, published in the series Biblioteko Katolik Idista, #24
Ido-Poemo el Alpi-Rosi verkita de Jules Gross, 1928, publigita en serio Biblioteko Katolik Idista, #24


FLORI ALPALA

Flori reda, blanka flori
Blotisint e revadanta
Proxim la dazlant glacieri
Edelweiss, vi steli santa
Alpi-rozi ardoranta,
Flori blanka, reda flori

Fugez fore, fugez alte,
Fugez proxim cielo blua,
Frati, celez vi diskrete;
Drinkez ek la fonti pura,
Oli plaudas por vi sola
Fugez, fugez fore, alte.

Yes, por vi su ornas l'Alpi,
Rivereti babiladas,
Yes, por vi lumoz aurori,
E vesperi rede lumas,
Feineti por vi kantas,
Por vi du su ornas l'Alpi.

Flori proxim la glacieri,
Edelweiss, vi steli santa,
Vi simbolo di la puri,
Alpi-rozi ardoranta,
Quale kordii nobl amanta:
Kantez, kordii, lumez, flori.

Ido Podkasto 43: Chu vi, Esperantisto, kompreni?Ido esti 'reformita Esperanto' lingvo. Chu vi kompreni ghi, se vi Esperanto, sed ne Ido, kompreni?
Ido is a 'reformed Esperanto' language. Can you understand it from knowing Esperanto?

Temo:
-Plej granda plantejo de kanabo en Meksikio
-16jara astronomiistino en Urbo de Suno
-Siesto plibonigi nia plenumado.

Temi:
-La maxim granda plantacerio de marihuano en Mexikia.
-Dekesisyara astronomiistino en la Urbo dil Suno.
-Siesto plubonigas nia rendimento.

Themes:
-The biggest cannabis plantation in Mexico.
-16 year old astronomer girl in the Sun City.
-Siesta improves our performance.


Ido ne esti malamiko de Esperanto, sed filino de Esperanto.

Ido isn't the enemy of Esperanto, but the daughter of Esperanto.

Biblia Legado en EsF: 29a dimancho en ordinara tempo

En multa eklezio tra la mondo, oni legi tiu chi el la Biblio hodiaw.

Evangelio: Mateo 22:15-22

15 Tiam iri plura Fariseo, kaj konsilighi, kiel ili baldaw povi impliki li per interparolado.

16 Kaj ili sendi al li sia dischiplo kun Herodano, por diri: Majstro, ni scii, ke vi esti verama, kaj instrui law vero la vojo de Dio, kaj ne zorgi pri iu ajn; char vi ne favori la persono de homo.

17 Diru do al ni, kiel shajni al vi? chu konveni doni tributo al Cezaro, aw ne?

18 Sed Jesuo, sciante ilia ruzeco, diri: Kial vi provi mi, hipokritulo?

19 Montru al mi tributa monero. Kaj ili alporti al li denaro.

20 Kaj li diri al ili: Kies esti chi tiu bildo kaj la surskribajho?

21 Ili diri al li: De Cezaro. Tiam li diri al ili: Redonu do al Cezaro la proprajho de Cezaro, kaj al Dio la proprajhon de Dio.

22 Kaj awdinte, ili miri, kaj lasi Jesuo kaj foriri.


Angla versio: Douay-Rheims (katolika)

15 Then the Pharisees going, consulted among themselves how to insnare him in his speech.

16 And they sent to him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art a true speaker, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou dost not regard the person of men.

17 Tell us therefore what dost thou think, is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

18 But Jesus knowing their wickedness, said: Why do you tempt me, ye hypocrites?

19 Shew me the coin of the tribute. And they offered him a penny.

20 And Jesus saith to them: Whose image and inscription is this?

21 They say to him: Caesar's. Then he saith to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar's; and to God, the things that are God's.

22 And hearing this they wondered, and leaving him, went their ways.


Esperanto Biblio - ankaw havi Biblio en plura lingvo.

Saturday, October 15, 2011

Video: Mi Volus Esti DiantoA song in Esperanto with lyrics on screen, very cute song by 'Kaj Tiel Plu'.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 8

Patro esti bona.
Jen kushi chapelo de patro.
Diru al patro, ke mi esti diligenta.
Mi ami patro.
Venu kune kun patro.
Filo stari apud patro.
Mano de Johano esti pura.
Mi koni Johano.
Sangwu, donu al mi pano.
Mi manghi per busho kaj flari per nazo.
Antaw domo stari arbo.
Patro esti en chambro.


bona - good - gut
chapelo - hat - Hut
diri - say - sagen
ke - that (conjunction) - dass
diligenta - diligent - fleissig
ami - love - lieben
veni - come - kommen
kune - together - zusammen
filo - son - Sohn
stari - stand - stehen
apud - near, nearby - neben
pura - clean, pure - rein
koni - know, recognize - kennen
pano - bread - Brot
manghi - eat - essen
per - through, by means of - mittelst, durch
busho - mouth - Mund
flari - smell - riechen, schnupfen
nazo - nose - Nase
antaw - before - vor
domo - house - Haus
arbo - tree - Baum
chambro - room - Zimmer

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Textbook in Esperanto sen Fleksio

I have an old Esperanto textbook called "Esperanto Lernolibro por Popollernejoj, lau rekta metodo" (Esperanto textbook for popular schools, using the direct method) by Arthur Degen.

It uses the direct method of instruction. That is, there are no remarks or explanations in the native language of the students--- in this case, German--- but it is all in Esperanto.

The advantage of this is that the textbook could have been used not only in Germany, but in England, Finnland, Chile, Japan and Nepal. One would only need a teacher who could speak Esperanto. The disadvantage is that a teacher is needed, the direct method isn't very good for self-instruction.

I have begun to put this book into Esperanto sen Fleksio as an exercise. I think it will be a useful reading exercise for those who know a bit of Esperanto.

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 1
Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 2
Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 3
Degen Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - Leciono 4

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 7

Leono esti forta.
Dento de leono esti akra.
Al leono ne donu mano.
Mi vidi leono.
Resti kun leono esti danghere.
Kiu kuraghi rajdi sur leono?
Mi paroli pri leono.


forta - strong - stark, kräftig
dento - tooth - Zahn
de - of, from - von
akra - sharp - scharf
doni - give - gehen
-u - ending of the imperative in verbs - bezeichnet den Imperativ
mano - hand - Hand
vidi - see - sehen
resti - remain - bleiben
kun - with - mit
danghero - danger - Gefahr
-e - ending of adverbs - Endung des Adverbs
kuragha - courageous, daring - kühn, dreist
rajdi - ride - reiten
paroli - speak - sprechen
pri - concerning, about - von, über

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio --- Lessons in Esperanto sen Fleksio

The 'Ekzercaro' is a part of the 'Fundamento de Esperanto', which was first published in 1905 by the creator of the international language Esperanto, Dr. L. L. Zamenhof. It has progressively more difficult lessons in Esperanto, and the new vocabulary words are translated into French, English, German, Russian and Polish.

The 'Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio' is an adaptation of the original Ekzercaro into the dialect Esperanto sen Fleksio. Speakers of standard Esperanto can use it to become accustomed to the dialect. People who do not know Esperanto may use it to learn Esperanto sen Fleksio.

Why learn the dialect Esperanto sen Fleksio? There are a number of possible reasons.

1. Learning a foreign language has an educational value--- it helps you improve your language usage in your own language. Esperanto has been the easiest foreign language to learn, but the Esperanto sen Fleksio dialect is even easier.

2. Some who try to learn Esperanto get stuck on certain difficulties, such as the accusative case or the use of a definite article. Esperanto sen Fleksio allows people to use Esperanto without mastering these difficult things.

3. Most people don't have a great deal of time to spend mastering an international language. People that DO have the time may use an Esperanto that is difficult for the average user to understand. Esperanto sen Fleksio encourages a simpler Esperanto that more people can understand.

4. Many who have criticized unnecessary difficulties in Esperanto end up authoring an Esperanto reform proposal such as Ido. Such proposals are never adopted by most Esperanto speakers. They have spent a lot of time learning Esperanto, they don't want to have to learn some new international language. Esperanto sen Fleksio is not a reform proposal, but a dialect that standard Esperanto speakers can understand.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 5
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 6
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 7
Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 8

Friday, October 14, 2011

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 3

3. Isaak acheti hodiaw

Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, Isaak! Kie Karlo esti hodiaw?
Isaak: Karlo esti for, en lernejo. Mi nun acheti por patrino.
Frawlino Kramer: Vi malgranda bubeto!
Isaak: Ne bubeto! Mi esti granda knabo. Jen papereto!
Frawlino Kramer: Unu citrono. Kie mono esti?
Isaak: Tie en korbo, frawlino Kramer.
Frawlino Kramer: Bone! Kaj nun Isaak, kio kushi tie sur kesto?
Isaak: Tie sur kesto kushi tomato.
Frawlino Kramer: Kie marmelado stari?
Isaak: Marmelado stari tie sur breto.
Frawlino Kramer: Kie banano pendi?
Isaak: Banano pendi sur hoko.
Frawlino Kramer: Kaj fisho?
Isaak: Fisho pendi sur shnuro.
Frawlino Kramer: Kie stari vi, Isaak?
Isaak: Mi stari antaw budo.
Frawlino Kramer: Kaj mi?
Isaak: Vi stari tie che pomo.
Frawlino Kramer: Ho, vi esti brava knabo. Jen pometo por vi!
Isaak: Mi danki! Adiaw, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Adiaw, Isaak!


Ekzerco kaj tasko 3


A. Kio stari? Benko stari.
Kio kushi? Hundo kushi.
Kio pendi? Lampo pendi.

B. Kie benko stari? Benko stari che budo.
Kie hundo kushi? Hundo kushi antaw budo.
Kie lampo pendi? Lampo pendi en budo.

C. Salato kushi. Fisho kushi.
Lampo pendi. Banano pendi.
Vi stari, kaj mi stari.
Mi esti knabo, kaj vi esti frawlino.

D. Patrino: Kio esti por Karlo, kaj kio esti por vi?
Isaak: Banano esti por Karlo, kaj pometo esti por mi.

E. Kio esti malgranda korbo? Malgranda korbo esti korbeto.
Kio esti kaseto? Kaseto esti malgranda kaso.
hoko, kesto, knabo, sako

Por lerneja praktiko:
Mi demandi. Vi respondi. Tio esti demando. Jen respondo! Kie esti Karlo (mi, vi, instruisto, knabo)? Karlo esti en klaso (koridoro). Kie mi stari? Vi stari che shranko. Kaj nun? Nun vi stari che karto (bildo, fenestro)

Por hejma laboro:
Skribu leciono 3!

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 2


2. Multa varo en budo

Sur placo esti budo. En budo stari frawlino Kramer. Antaw budo stari Karlo kaj Isaak.

Karlo kaj Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, knabo! Isaak, kio esti tio?
Isaak: Tio esti salato, kaj tio esti banano, citrono, tomato, bero kaj pomo.
Karlo: Frawlino Kramer, kio esti sur salato?
Frawlino Kramer: Tio esti rawpo.
Isaak: Ho, multa rawpo!
Frawlino Kramer: Ho ve, bona salato!
Isaak: Karlo, kio esti en korbo?
Karlo: En korbo esti frukto, multa pomo.
Isaak: Kio esti en sako?
Karlo: En sako esti terpomo. Kaj nun Isaak, kio esti sur telero?
Isaak: Sur telero esti butero kaj margarino. Ho, multa, multa varo en korbo kaj kesto en sako kaj fako. Frawlino Kramer, kio esti tio?
Frawlino Kramer: Tio esti kaso.
Isaak: Kio esti en kaso?
Frawlino Kramer: En kaso esti mono. Jen pfenigo, grosho kaj marko!
Isaak: Ho, multa marko!
Frawlino Kramer: Nun adiaw, bona knabo!
Karlo kaj Isaak: Adiaw, frawlino!


Ekzerco kaj tasko 2

A. Kio stari sur breto? Glaso stari sur breto.
Kio esti en kesto? Citrono esti en kesto.
Kio stari antaw budo? Antaw budo stari sako kaj korbo.

B. unu pomo multa pomo
unu sako multa sako

C. Heleno kaj Mejlingo esti frawlino.
Pomo kaj tomato esti frukto.

D. En korbo esti pomo.
Pomo esti bona.
Antaw budo stari knabo.
Knabo esti Karlo kaj Isaak.

Por lerneja praktiko:
Instruisto: Roberto, desegnu budo, Isaak...
Roberto: Jen budo! Jen Isaak!
Instruisto: Forvishu pomo, knabo!


Por hejma laboro:
1. Ekzercu law A, B, C, D!
2. Kio esti en budo?

Degan Lernolibro en Esperanto sen Fleksio - 1

adaptita el Esperanto Lernolibro verkita de Arthur Degan, lernolibro law rekta metodo
adapted from Esperanto Lernolibro by Arthur Degan, instruction book using the direct method
LA BANANO-BUDO
1. Karlo kaj Isaak

Karlo esti knabo.
Isaak esti knabo.
Frawlino Kramer esti "banana-frawlino".
Karlo kaj Isaak: Bona tago, frawlino Kramer!
Frawlino Kramer: Bona tago, Karlo! Bona tago, Alfredo!
Isaak: Karlo, kio esti tio?
Karlo: Tio esti salato.
Frawlino Kramer: Isaak, kio esti tio?
Isaak: Tio esti banano.
Frawlino Kramer: Kio esti tio kaj tio?
Isaak: Tio esti pomo, kaj tio esti citrono, kaj tio esti tomato, kaj tio esti butero.
Frawlino Kramer: Ne, Isaak, tio esti nur margarino. Jen esti butero. Kaj Karlo, kio esti tio kaj tio?
Karlo: Jen kilogramo, jen funto.
Frawlino Kramer: Bone! Kaj nun adiaw!
Karlo kaj Isaak: Adiaw, frawlino Kramer!


Ekzerco kaj tasko 1
A. Kio esti tio?
Tio esti tomato.
B. Kio esti tio kaj tio?
Jen banano, jen citrono.

Por lerneja praktiko:
Bona tago! Adiaw! Instruisto: Karlo, desegnu knabo, pomo, banano... Karlo (al klaso): Tio esti knabo. Jen pomo, jen banano!

Por hejma laboro:
Demandu kaj respondu law A kaj B.

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 6

Infano ne esti matura homo.
Infano jam ne plori.
Chielo esti blua.
Kie esti libro kaj krajono?
Libro esti sur tablo, kaj krajono kushi sur fenestro.
Sur la fenestro kushi krajono kaj plumo.
Jen esti pomo.
Jen esti pomo, kiu mi trovi.
Sur la tero kushi shtono


infano - child - Kind
ne - no, not - nicht, nein
matura - mature, ripe - reif
homo - man, human being - Mensch
jam - already - schon
plori - to weep - weinen
chielo - heaven, sky - Himmel
blua - blue - blau
kie - where - wo
libro - book - Buch
krajono - pencil - Bleistift
sur - on, upon - auf
tablo - table - Tisch
kushi - lie (down) - liegen
fenestro - window - Fenster
plumo - pen - Feder
jen - here is, behold - da, siehe
pomo - apple - Apfel
kiu - who, which - wer, welcher
mi - I, me - ich, mich
trovi - find - finden
tero - earth - Erde
shtono - stone - Stein

adaptita el 'Fundamento de Esperanto'

Ekzercaro en Esperanto sen Fleksio - 5

Patro kaj frato.
Leono esti besto.
Rozo esti floro kaj kolumbo esti birdo.
Rozo aparteni al Sangwu.
Suno brili.
Patro esti sana.
Patro esti tajloro.


patro - father - Vater
-o - ending of nouns - bezeichnet das Substantiv
kaj - and - und
frato - brother - Bruder
leono - lion - Löwe
esti - to be, is, am, are - sein
besto - animal - Tier
rozo - rose - Rose
floro - flower - Blume
kolumbo - pigeon, dove - Taube
birdo - bird - Vogel
aparteni - belong - gehören
al - to - zu
Sangwu (vira nomo el Koreujo) - (male name from Korea) - (männliche Name aus Korea)
suno - sun - Sonne
brili - shine - glänzen
sana - well, healthy - gesund
tajloro - tailor - Schneider

adaptita el 'Fundamento de Esperanto'

동물 - Animals - Besto - Nims - Tiere

Jen esti vorto pri besto en plura lingvo - Korea, Angla, Esperanto sen Fleksio, Volapük kaj Germana.

Here are some words for animals in several languages - Korean, English, Esperanto sen Fleksio, Volapük and German.


Korean - pronunciation - English - Esperanto sen Fleksio - Volapük - German


동물 - tongmul - animal - besto - nim - Tier


곰 - kom - bear - urso - ber - Bär


고양이 - koyangi - cat -kato - kat - Katze


여우 - yeou - fox - vulpo - renar - Fuchs


개 - kae - dog - hundo - dog - Hund

Pri Esperanto sen Fleksio - About Esperanto sen Fleksio(Esperanto sen Fleksio)
Esperanto sen Fleksio (ESF) ne esti 'reformita Esperanto', kiel Ido. Ghi nur esti dialekto de Esperanto. Ghi eble esti pli facila por homo el Azia. Tiu chi blogo nun esti en Esperanto sen Fleksio. Por 'Esperanto sen Fleksio, oni povi ankaw diri 'Esfo'.

Regulo de Esperanto sen Fleksio

1. Ni forjheti sufikso -j. Esperanto sen Fleksio ne havi fleksio de nombro.
2. Ni forjheti sufikso -n. Normala vortsekvo esti subjekto, verbo, komplemento.
3. Ni ne uzi sufikso -is, -as, -os, -inta, -onta, -ata, -ota. Chirkawteksto kaj adverbo indiki tempo. Verbformaro de EsF esti: -i (indikativa), -u (imperativa), -us (kondicionala), -anta (aktiva), -ita (pasiva).
4. Ni ne uzi chapelita litero. Por ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ kaj ŭ, oni uzi ch, gh, kh, jh, sh kaj w.
5. Ni ne uzi 'la'.
6. Ni prefere uzi malnova, facila vorto kaj mallonga frazo.(Angla)
Esperanto sen Fleksio (ESF)is not 'reformed Esperanto', like Ido. It is merely a dialect of Esperanto. It is possibly easier for Asian people to learn. For 'Esperanto sen Fleksio one can also say 'Esfo'.

Rules of Esperanto sen Fleksio

1. We discard the suffix -j. Esperanto sen Fleksio does not have an inflection of number (singular versus plural).
2. We discard the suffix -n. Word sequence (subject-verb-object) will normally indicate which noun is the object of the verb.
3. We discard inflections of tense. For example, diris, diras, diros are all replaced by diri. Adverbs and context indicate the time of an occurrence.
4. We don't use letters with 'hats'. For ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ and ŭ, we use ch, gh, kh, jh, sh kaj w.
5. We don't use the definite article 'la' (the).
6. We prefer to use older, easy words and short sentences.

Sunday, October 02, 2011

Samseksema 'geedzigho' kauzas religia persekutado

En urbdomo, kristana laboristoj devas ilia religio forlasi, au ili perdos ilia laboro. Kial? Char urbdoma laboristo devas helpi kun edzigho, kaj la kristana religio ne permisas samseksema 'geedzigo'.

Se la laboristo demandas, ke la samseksema paro iros al alia laboristo, la laboristo eble estas arestita. Jen kiel ni akomodas diverseco en la laborejo.

Mi mem estas samseksemulino, sed mia katolika religio estas pli importa al alia ajhoj.


Angla versio

Biblia legado: 27a dimancho en ordinara tempo

En eklezioj tra la mondo, oni legas tiu chi el la Biblio hodiau.
Angla versio
Unua Legado
Jesaja 5

1 Mi kantos al mia amato la kanton de mia amiko pri lia vinberĝardeno. Vinberĝardenon havis mia amiko sur grasa altaĵo;

2 kaj li ĉirkaŭfosis ĝin, senŝtonigis ĝin, kaj plantis en ĝi plej bonspecajn vinberbranĉojn; kaj li konstruis turon meze de ĝi, kaj ankaŭ vinpremejon li elhakis en ĝi; kaj li esperis, ke ĝi donos bonajn vinberojn, sed ĝi donis senvalorajn berojn.

3 Nun, ho loĝantoj de Jerusalem kaj Judujo, juĝu do inter mi kaj mia vinberĝardeno.

4 Kion oni povas ankoraŭ fari al mia vinberĝardeno, kion mi ne faris por ĝi? kial mi esperis, ke ĝi donos bonajn vinberojn, kaj ĝi tamen donis berojn senvalorajn?

5 Nun mi sciigos al vi, kion mi faros al mia vinberĝardeno:forigita estos ĝia barilo, kaj ĝi estos ruinigata, ĝiaj muroj estos disĵetitaj, kaj ĝi estos piedpremata.

6 Mi lasos ĝin dezerta, ĝi ne estos pritranĉata nek prifosata, kaj elkreskos en ĝi dornoj kaj pikarbustoj; kaj al la nuboj mi ordonos, ke ili ne verŝu sur ĝin pluvon.

7 La vinberĝardeno de la Eternulo Cebaot estas la domo de Izrael, kaj la viroj de Jehuda estas Lia plej amata plantaĵo; kaj Li esperis justecon, sed montriĝis malnoblaĵo-bonagojn, sed montriĝis kriindaĵo.
Psalmo
Psalmo 80: 9, 12 - 16, 19 - 20
9 Vi purigis lokon por ĝi; Kaj ĝi profundigis siajn radikojn kaj plenigis la tutan landon;
12 Kial Vi detruis ĝiajn barilojn, Ke ĉiuj pasantoj ĝin ŝiras?

13 Subfosas ĝin arbara apro, Kaj kampa besto ĝin mordas.

14 Ho Dio Cebaot, returniĝu; Rigardu el la ĉielo kaj vidu, kaj rememoru tiun vinbertrunkon,

15 Kaj ŝirmu tion, kion plantis Via dekstra mano, Kaj la kreskaĵidon, kiun Vi fortikigis por Vi.

16 Ĝi estas bruligita de fajro, krevinta; De Via minaca vizaĝo ili pereis.

19 Ho Eternulo, Dio Cebaot! revenigu nin, lumigu Vian vizaĝon, Por ke ni estu savitaj.
Dua Legado
Filipianoj 4:6-9
6 Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio.

7 Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.

8 Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu.

9 Kion vi lernis kaj ricevis kaj aŭdis kaj vidis en mi, tion faru; kaj la Dio de paco estos kun vi.

Evangelio
Mateo 21:33-43
33 Aŭskultu alian parabolon:Estis viro dommastro, kiu plantis vinberĝardenon, kaj ĉirkaŭmetis plektobarilon, kaj fosis en ĝi vinpremejon, kaj konstruis turon, kaj luigis ĝin al kultivistoj, kaj forvojaĝis.

34 Kaj kiam alproksimiĝis la sezono de fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn.

35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn sklavojn, skurĝis unu, kaj mortigis alian, kaj ŝtonbatis alian.

36 Li sendis ankoraŭ aliajn sklavojn, pli multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili tiel same.

37 Sed poste li sendis al ili sian filon, dirante:Ili respektos mian filon.

38 Sed la kultivistoj, vidante la filon, diris inter si:Ĉi tiu estas la heredonto; venu, ni lin mortigu, kaj prenu lian heredaĵon.

39 Kaj ili kaptis lin, elĵetis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin.

40 Kiam do venos la sinjoro de la vinberejo, kion li faros al tiuj kultivistoj?

41 Ili diris al li:Tiujn malbonulojn li mizere pereigos, kaj li luigos la vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj donos al li la fruktojn en iliaj sezonoj.

42 Jesuo diris al ili:Ĉu vi neniam legis en la Skriboj: Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, Fariĝis ŝtono bazangula: De la Eternulo ĉi tio fariĝis, Kaj ĝi estas miraklo en niaj okuloj?

43 Tial mi diras al vi:La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros ĝiajn fruktojn.


Esperanto Biblio