Pages

Tuesday, October 25, 2011

Ido-Biblo: Matthaios 11:2-10; anke en Esperanto, angla ed germana

(Ido)
2. Ioannes, en sua karcero, audinte parolar pri la facuri di Iesu, sindis du de sua dicipuli

3. dicar ad Ilu: ka vu esas la venonto, od altran ni devas expectar? ---

4. Iesu respondis a li, Irez raportar a Ioannes to quon vi audis e vidis:

5. la blindi vidas, klaudikeri marchas, la leprozi esas purigata, la surdi audas, la mortinti rezurektas, la povri esas evangeliizata.

6. Ed esas felica la homo qua ne skandalesos pri me.

7. Dum ke li foriris, Iesu diceskis al turbo pri Ioannes: --- Quon vi iris vidar en dezerto? Kano agitata dal vento?

8. Ma quon vi iris vidar? Homo vestazita mole? Ma ti qui portas mola vesti trovesas en la domi dil reji.

9. Quon do vi iris vidar? Profeton? Yes, me dicas a vi, e plu kam profeton.

10. Nam il esas ita pri qua skribesis:
"Yen ke me sendos avan tua facio mea anjelo, qua preparos tua voyo avan tu." (Mal. 3:1)
Ek Sundiala Evangelii de L. Beaufront

(English)
2 Now when John had heard in prison the works of Christ: sending two of his disciples he said to him:

3 Art thou he that art to come, or look we for another?

4 And Jesus making answer said to them: Go and relate to John what you have heard and seen.

5 The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor have the gospel preached to them.

6 And blessed is he that shall not be scandalized in me.

7 And when they went their way, Jesus began to say to the multitudes concerning John: What went you out into the desert to see? a reed shaken with the wind?

8 But what went you out to see? a man clothed in soft garments? Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.

9 But what went you out to see? a prophet? yea I tell you, and more than a prophet.

10 For this is he of whom it is written: Behold I send my angel before thy face, who shall prepare thy way before thee.
from the Doauy-Rheims Bible (Catholic)
(Esperanto)
2 Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj,

3 por diri al li: Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian?

4 Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:

5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.

6 Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.

7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? ĉu junkon skuatan de la vento?

8 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj.

9 Sed kion vi eliris por vidi? ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.

10 Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite:

Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo,
Kaj li preparos antaŭ vi vian vojon.

El La Sankta Biblio

(Deutsch)
2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi vernahm, ließ er ihn durch seine Jünger fragen:

3 Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget dem Johannes, was ihr sehet und höret:

5 Blinde werden sehend, und Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt.

6 Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir!

7 Als aber diese aufbrachen, fing Jesus an zur Volksmenge zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Winde bewegt wird?

8 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige!

9 Oder was seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet!

10 Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: «Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesichte her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.»

von Heiligen Bible (Schlachter 1951)

3 comments:

Elinjo said...

Bone estas, ke vi komparas tekstojn en diversaj lingvoj.

Elinjo said...

Estas interese, ke vi komparas la tekstojn en diversaj lingvoj.

Piotr said...

Al mi estas plezuro viziti vian taglibron. Mi unuan fojon iom legis la lingvo Ido.
Esti sur via paĝaro kaj ne doni almenaŭ modestan komenton, tio ega peko.
amike Piotr
p.s. la adreson mi ricevis hazarde