Pages

Tuesday, November 15, 2011

Biblia Legado: 16 Nov. 2011

(Esperanto)
2 Makabeoj 7:1, 20-31

1 Okazis, ke oni kaptis sep fratojn kune kun la patrino. La reĝo volis per vipado kaj skurĝado devigi ilin manĝi la malpermesitan porkaĵon.

20 Ekstreme admirinda estis la patrino, kaj ŝi meritas resti memorata. Ŝi vidis en unu tago perei siajn sep filojn kaj ŝi toleris tion senŝancele, dank' al sia fido je la Sinjoro.

21 Plena de noblaj sentoj, ĉiun el ili ŝi admonis en la gepatra lingvo, kaj sian virinan karakteron ŝi plifortigis per vira kuraĝo. Ŝi diris al ili:

22 Mi ne scias, kiel vi estiĝis en mia ventro, kaj ne mi donacis al vi spiron kaj vivon, kaj ne mi formis harmonian tutaĵon el viaj membroj,

23 sed la Kreinto de la mondo: Li efektivigis la estiĝon de la homo kaj de ĉiuj estaĵoj. Li redonos al vi en Sia kompatemo la spiron kaj la vivon, kiujn vi nun ne ŝparas pro amo al Lia leĝo.

24 Antioĥo kredis, ke ŝi primokas lin, kaj suspektis en ŝiaj vortoj ofendon. Nur la plej juna frato ankoraŭ vivis. Lin li provis konvinki, ne nur per vortoj, sed ankaŭ per ĵuro, ke li faros lin riĉa kaj feliĉa, se li malobservos la prapatrajn kutimojn; li ankaŭ konsideros lin kiel sian amikon kaj konfidos al li altajn postenojn.

25 Kiam la junulo tute ne priatentis tion, la reĝo petis la patrinon, ke ŝi konvinku la knabon por saviĝi.

26 Nur post longaj insistoj ŝi akceptis konvinki la filon.

27 Sed kliniĝinte super li, ŝi primokis la teruran tiranon kaj diris en la gepatra lingvo: Filo mia, kompatu min. Dum naŭ monatoj mi portis vin en la ventro, dum tri jaroj mi mamnutris vin, mi flegis kaj edukis vin ĝis tiu aĝo, kiun nun vi havas.

28 Mi petegas vin, mia infano, rigardu la ĉielon kaj la teron kaj kion ili enhavas, kaj sciu, ke Dio kreis tion el nenio, kaj simile ekestis la homa gento.

29 Ne timu ĉi ekzekutiston, sed montru vin inda je viaj fratoj kaj akceptu la morton, por ke mi reakiru vin kun viaj fratoj en la tago de la kompatemo de Dio.

30 Apenaŭ ŝi finis paroli, kiam diris la junulo: Kion vi atendas? Mi ne obeas la ordonojn de la reĝo, sed ja la ordonojn de la leĝo, kiun niaj prapatroj ricevis de Moseo.

31 Kaj vi, kiu estigis ĉiujn ĉi malfeliĉojn por la Hebreoj, vi ne eskapos la manojn de Dio.

Luko 19:11-28

11 Kaj kiam oni aŭdis tion, li parolis ankoraŭ parabolon, ĉar li estis proksime al Jerusalem, kaj oni supozis, ke la regno de Dio tuj aperos.

12 Li do diris:Unu nobelo forvojaĝis en malproksiman landon, por ricevi al si regnon, kaj reveni.

13 Kaj vokinte al si dek siajn servistojn, li donis al ili dek min'ojn, kaj diris al ili:Negocadu, ĝis mi revenos.

14 Sed liaj regnanoj lin malamis, kaj sendis delegitaron post li, dirante:Ni ne volas, ke tiu viro reĝu super ni.

15 Kaj kiam li revenis, ricevinte la regnon, li ordonis voki al li tiujn servistojn, al kiuj li donis la monon, por ke li sciiĝu, kiom ili gajnis per negocado.

16 Kaj venis la unua, kaj diris:Sinjoro, via min'o produktis dek min'ojn.

17 Kaj li diris al li:Bonege, bona servisto; ĉar vi estis fidela en tre malgranda afero, havu aŭtoritaton super dek urboj.

18 Kaj venis la dua, kaj diris:Sinjoro, via min'o faris kvin min'ojn.

19 Li diris ankaŭ al tiu:Vi ankaŭ estu super kvin urboj.

20 Kaj alia venis, kaj diris:Sinjoro, jen via min'o, kiun mi konservis, flankemetitan en viŝtuko;

21 ĉar mi vin timis, ĉar vi estas homo severa; vi prenas tion, kion vi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion vi ne semis.

22 Li diris al li:El via propra buŝo mi vin juĝos, vi malbona servisto. Vi sciis, ke mi estas homo severa, kiu prenas tion, kion mi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion mi ne semis;

23 kial do vi ne donis mian monon en bankon, por ke, reveninte, mi postulu ĝin kun procento?

24 Kaj li diris al la apudstarantoj:Forprenu de li la min'on, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek min'ojn.

25 (Kaj ili diris al li:Sinjoro, li havas dek min'ojn.)

26 Mi diras al vi, ke al ĉiu, kiu havas, estos donite; kaj for de tiu, kiu ne havas, estos prenita eĉ tio, kion li havas.

27 Cetere tiujn miajn malamikojn, kiuj ne volis, ke mi reĝu super ili, konduku ĉi tien, kaj mortigu ilin antaŭ mi.

28 Kaj tion dirinte, li ekiris antaŭe, suprenirante al Jerusalem.
(English)
2 Maccabees 7:1, 20-31 (Douay-Rheims)

1. It came to pass also, that seven brethren, together with their mother, were apprehended, and compelled by the king to eat swine's flesh against the law, for which end they were tormented with whips and scourges.

20 Now the mother was to be admired above measure, and worthy to be remembered by good men, who beheld her seven sons slain in the space of one day, and bore it with a good courage, for the hope that she had in God:

21 And she bravely exhorted every one of them in her own language, being filled with wisdom; and joining a man's heart to a woman's thought,

22 she said to them: I know not how you were formed in my womb; for I neither gave you breath, nor soul, nor life, neither did I frame the limbs of every one of you.

23 But the Creator of the world, that formed the nativity of man, and that found out the origin of all, he will restore to you again, in his mercy, both breath and life, as now you despise yourselves for the sake of his laws.

24 Now Antiochus, thinking himself despised, and withal despising the voice of the upbraider, when the youngest was yet alive, did not only exhort him by words, but also assured him with an oath, that he would make him a rich and a happy man, and, if he would turn from the laws of his fathers, would take him for a friend, and furnish him with things necessary.

25 But when the young man was not moved with these things, the king called the mother, and counselled her to deal with the young man to save his life.

26 And when he had exhorted her with many words she promised that she would counsel her son.

27 So bending herself towards him, mocking the cruel tyrant, she said in her own language: My son have pity upon me, that bore you nine months in my womb, and gave you suck three years, and nourished you, and brought you up unto this age.

28 I beseech you, my son, look upon heaven and earth, and all that is in them, and consider that God made them out of nothing, and mankind also:

29 So you shall not fear this tormentor, but being made a worthy partner with your brethren, receive death, that in that mercy I may receive you again with your brethren.

30 While she was yet speaking these words, the young man said: For whom do you stay? I will not obey the commandment of the king, but the commandment of the law which was given us by Moses.

31 But you that have been the author of all mischief against the Hebrews, shall not escape the hand of God.

Luke 19:11-28 (Bible in Basic English)

11 And while they were giving ear to these words, he made another story for them, because he was near Jerusalem, and because they were of the opinion that the kingdom of God was coming straight away.

12 So he said, A certain man of high birth went into a far-away country to get a kingdom for himself, and to come back.

13 And he sent for ten of his servants and gave them ten pounds and said to them, Do business with this till I come.

14 But his people had no love for him, and sent representatives after him, saying, We will not have this man for our ruler.

15 And when he came back again, having got his kingdom, he gave orders for those servants to whom he had given the money to come to him, so that he might have an account of what business they had done.

16 And the first came before him, saying, Lord, your pound has made ten pounds.

17 And he said to him, You have done well, O good servant: because you have done well in a small thing you will have authority over ten towns.

18 And another came, saying, Your pound has made five pounds.

19 And he said, You will be ruler over five towns.

20 And another came, saying, Lord, here is your pound, which I put away in a cloth;

21 Because I was in fear of you, for you are a hard man: you take up what you have not put down, and get in grain where you have not put seed.

22 He said to him, By the words of your mouth you will be judged, you bad servant. You had knowledge that I am a hard man, taking up what I have not put down and getting in grain where I have not put seed;

23 Why then did you not put my money in a bank, so that when I came I would get it back with interest?

24 And he said to the others who were near, Take the pound away from him, and give it to the man who has ten.

25 And they say to him, Lord, he has ten pounds.

26 And I say to you that to everyone who has, more will be given, but from him who has not, even what he has will be taken away.

27 And as for those who were against me, who would not have me for their ruler, let them come here, and be put to death before me.

28 And when he had said this, he went on in front of them, going up to Jerusalem.

Nombro de ĉinaj studentoj in Usono kreskis


















(Esperanto)
1. Laŭ la jarraporto publikigita de la usona Internacia Asocio pri Edukado en la 14a de novembro,

2. en la studjaro de 2010 ĝis 2011 la nombro de ĉinaj studentoj en Usono kreskis je 22% pli ol tiu de la antaŭa studjaro,

3. kaj la nombro de la studentoj atingis 158 mil.

4. Ĉinujo jam fariĝis la dua fontlando de studentoj en Usono.

Raportas Xiong Linping
Ĉina Radio Internacia
(English)
1. According to the year-report published by the US International Association for Education on the 14th of November,

2. In the study-year from 2010 to 2011 the number of Chinese students in the United States grew by 22% more than the previous study-year,

3. and the number of students reached 158,000.

4. China now becomes the second source-land of students in the United States.

Respublikana Partio (Usono)

Respublikaj Usonaj Prezidentoj: Nixon, Ford, Lincoln, GHW Bush, Reagan, GW Bush, Eisenhower, Roosevelt




(Esperanto)
1. La Respublikana Partio aŭ G. O. P. (Granda Olda Partio) estas unu el la du ĉefaj politikaj partioj de Usono.

2. La Respublika Partio estis fondita je 1854. Ĝi estis kontraŭsklavisma partio.

3. En la nuna tempo, la Respublika Partio estas partio kontraŭ abortigo kaj favore de geedzeco.

4. La unua Respublika prezidento estis Abraham Lincoln. Lincoln liberigis la sklavojn.

5. Ronald Reagan ankaŭ estis Respublika prezidento.

6. La simbolo de la Respublika Partio estas elefanto. La ne-oficiala koloro de la partio estas ruĝa.

'Republican Party' en Conservapedia (angla)
(English)
1. The Republican Party or G. O. P. (Grand Old Party) is one of the two major political parties of the United States.

2. The Republican Party was founded in 1854. It was an anti-slavery party.

3. Today, the Republican Party is against abortion and in favor of marriage.

4. The first Republican president was Abraham Lincoln. Lincoln freed the slaves.

5. Ronald Reagan also was a Republican president.

6. The symbol of the Republican Party is an elephant. The unofficial color of the party is red.


Elefanto - La Respublikana simbolo

Monday, November 14, 2011

Biblia Legado: 15 Nov. 2011

(Esperanto)

Luko 19:1-10
1 Kaj li eniris en Jeriĥon kaj ĝin trapasis.

2 Kaj jen viro, nomata Zakĥeo; kaj li estis ĉefimpostisto, kaj li estis riĉa.

3 Kaj li penis vidi Jesuon, kia homo li estas; kaj li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malgranda je staturo.

4 Kaj antaŭkurinte antaŭen, li supreniris sur sikomorarbon, por lin vidi; ĉar li estis preterpasonta tie.

5 Kaj kiam Jesuo venis al la loko, li suprenrigardis, kaj diris al li:Zakĥeo, rapide malsupreniru, ĉar hodiaŭ mi devas loĝi en via domo.

6 Kaj li rapide malsupreniris, kaj akceptis lin ĝoje.

7 Kaj vidinte, ĉiuj murmuris, dirante:Ĉe pekulo li eniris, por gasti.

8 Kaj Zakĥeo, starante, diris al la Sinjoro:Jen duonon de miaj posedaĵoj, Sinjoro, mi donacas al la malriĉuloj; kaj se el iu mi maljuste eldevigis ion, mi redonas kvaroblon.

9 Kaj Jesuo diris al li:Hodiaŭ venis savo al ĉi tiu domo, ĉar li ankaŭ estas filo de Abraham.

10 Ĉar la Filo de homo venis, por serĉi kaj savi la perditaĵon.

2 Makabeoj 6:18-31

18 Eleazar, unu el la plej gravaj skribistoj, viro de alta aĝo kaj kun nobla aspekto, estis devigita malfermi la buŝon por manĝi porkaĵon.

19 Sed li preferis morti en gloro ol vivi en malhonoro kaj libervole ekiris al la torturejo.

20 Li elkraĉis la viandon. Tiel devus fari ĉiuj, kiuj rezistas manĝi tion, kion manĝi estas malpermesite – eĉ ne pro amo al la kara vivo.

21 Tiuj, al kiuj oni konfidis la gvidadon de la kontraŭleĝa oferbankedo, prenis lin flanken, ĉar ili jam konis lin delonge, kaj provis persvadi lin, ke li alportigu viandon, kiun li rajtas manĝi: li eĉ mem preparu ĝin, se li nur konsumu ĝin, ŝajnigante, ke li plenumas la ordonon de la reĝo, manĝante el la oferviando.

22 Se tion li farus, li eskapus la morton, sed pro la malnova amikeco, kiu ilin ligis, ili traktus lin afable.

23 Sed li prenis noblan decidon, indan je lia aĝo kaj decan je la aŭtoritato de lia maljuneco, indan je liaj grizaj haroj kaj je la ekzempleca vivo, kiun li vivis de frua juneco, kaj super ĉio je la sankta leĝo, kiun ordonis Dio mem. Konkorde al tio li tuj respondis: Sendu min senprokraste al la Hadeso.

24 Ĉar ŝajnigo ne konvenas al nia aĝo. Multe da junaj homoj povus ekpensi, ke la naŭdekjara Eleazar alprenis fremdajn kutimojn.

25 Kaj per mia trompo, por savi kelkajn mizerajn momentojn de mia vivo, mi povus erarigi ilin, kaj mi kovrus min per honto kaj malhonoro.

26 Kaj se mi eĉ evitus pormomente la punon de homoj, nek viva nek morta mi eskapos la manojn de la Ĉiopovanto.

27 Tial prefere mi do kuraĝe redonos mian vivon; tiam mi montros min inda je mia maljuneco

28 kaj al la junuloj mi havigos noblan ekzemplon de bela morto, libervola kaj grandanima, por nia respektinda kaj sankta leĝo. Tion dirinte li tuj ekiris al la torturejo.

29 Tiuj, kiuj kondukis lin, pro liaj paroloj, kiujn ili opiniis frenezaĵo, nun ŝanĝis sian ĵusan bonvolemon en malamon.

30 Senkompate bastonita ĝismorte, suspirante li diris: La Sinjoro scias en sia sankta scio, ke mi povis eviti la morton. Kvankam mia korpo terure suferas la bastonadon, tamen mia animo volonte toleras tion, ĉar mi timas Dion.

31 Tiel li lasis per sia morto ne nur al la junuloj, sed al la plimulto de sia popolo ekzemplon de inda karaktero kaj memoraĵon de virto.
(Basic English)

Luke 19:1-10
1 And he went into Jericho, and when he was going through it,

2 A man, named Zacchaeus, who was the chief tax-farmer, and a man of wealth,

3 Made an attempt to get a view of Jesus, and was not able to do so, because of the people, for he was a small man.

4 And he went quickly in front of them and got up into a tree to see him, for he was going that way.

5 And when Jesus came to the place, looking up, he said to him, Zacchaeus, be quick and come down, for I am coming to your house today.

6 And he came down quickly, and took him into his house with joy.

7 And when they saw it, they were all angry, saying, He has gone into the house of a sinner.

8 And Zacchaeus, waiting before him, said to the Lord, See, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from anyone wrongly, I give him back four times as much.

9 And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, for even he is a son of Abraham.

10 For the Son of man came to make search for those who are wandering from the way, and to be their Saviour.

2 Maccabees 6:18-31 (Douay-Rheims version)
18 Eleazar one of the chief of the scribes, a man advanced in years, and of a comely countenance, was pressed to open his mouth to eat swine's flesh.

19 But he, choosing rather a most glorious death than a hateful life, went forward voluntarily to the torment.

20 And considering in what manner he was to come to it, patiently bearing, he determined not to do any unlawful things for the love of life.

21 But they that stood by, being moved with wicked pity, for the old friendship they had with the man, taking him aside, desired that flesh might be brought which it was lawful for him to eat, that he might make as if he had eaten, as the king had commanded, of the flesh of the sacrifice:

22 That by so doing he might be delivered from death; and for the sake of their old friendship with the man, they did him this courtesy.

23 But he began to consider the dignity of his age, and his ancient years, and the inbred honour of his grey head, and his good life and conversation from a child; and he answered without delay, according to the ordinances of the holy law made by God, saying, that he would rather be sent into the other world.

24 For it does not become our age, said he, to dissemble: whereby many young persons might think that Eleazar, at the age of fourscore and ten years, had gone over to the life of the heathens:

25 And so they, through my dissimulation, and for a little time of a corruptible life, should be deceived, and hereby I should bring a stain and a curse upon my old age.

26 For though, for the present time, I should be delivered from the punishments of men, yet should I not escape the hand of the Almighty neither alive nor dead.

27 Wherefore, by departing manfully out of this life, I shall show myself worthy of my old age:

28 And I shall leave an example of fortitude to young men, if with a ready mind and constancy I suffer an honourable death, for the most venerable and most holy laws. And having spoken thus, he was forthwith carried to execution.

29 And they that led him, and had been a little before more mild, were changed to wrath for the words he had spoken, which they thought were uttered out of arrogancy.

30 But when he was now ready to die with the stripes, he groaned: and said: O Lord, who have the holy knowledge, you know manifestly that whereas I might be delivered from death, I suffer grievous pains in body: but in soul am well content to suffer these things, because I fear you.

31 Thus did this man die, leaving not only to young men, but also to the whole nation, the memory of his death, for an example of virtue and fortitude.

Learning Esperanto through the Bible: Eliro 20:12, -o, -in, familio

Lesson 1: nouns

"Respektu vian patron kaj vian patrinon." Eliro 20:12

"Give honour to your father and to your mother." Exodus 20:12, Bible in Basic English

"Honour thy father and thy mother." Exodus 20:12, Douay-Rheims version


This is the start of a series of about 10 lessons that cover the most important parts of Esperanto for the absolute beginner.

The Bible verse for this lesson is about families, and so this lesson is about families. Many of the words we use when speaking of families are nouns. Nouns are words which are the names of people or things: father, dog, couch, television, and apple are all nouns.

Esperanto, like English, has nouns. But there is something special about Esperanto nouns. They are always marked by the suffix -o. Sometimes there are other suffixes coming after the -o, but the -o is always there.

Esperanto words consist of parts which are put together. There are roots, and there are suffixes and prefixes to add to those roots. Here are some word roots we will need to talk about families: patr, fil, frat, av. In order to use the words, we have to add a suffix to show what part-of-speech it is: whether it is a noun, verb, adjective or adverb.

Adding the -o to these roots, we get:
patro - father (think of 'paternal')
filo - son (think of 'filial')
frato - brother (think of 'fraternity')
avo - grandfather
familio - family

Here are some more general nouns about people:
viro - man
knabo - boy
infano - child (male or female)
bebo - baby (male or female)

In order to make any sentences in Esperanto, we are going to need a verb. The first verb we will learn is 'estas', which means 'is' or 'are'. Here are some Esperanto sentences:

Patro estas viro. = A father is a man.
Filo estas knabo. = A son is a boy.
Frato estas infano. = A brother is a child.
Avo estas viro. = A grandfather is a man.

You will see from these examples that Esperanto does not have a word for 'a' or 'an'. These little words are called 'the indefinite article'. Since Esperanto does not have an indefinite article, the word 'viro' can mean 'man' or 'a man'.

There is another kind of article in English: the definite article. The definite article in English is 'the'. Esperanto does have a definite article, 'la'. Let's use the definite article in some sentences:

La bebo estas frato. = The baby is a brother.
La infano estas knabo. = The child is a boy.
La viro estas la patro. = The man is the father.
La avo estas patro. = The grandfather is a father.

You will notice that our familio words lack the feminine touch. There is an easy way to add that feminine touch--- with the suffix -in, which turns any noun into a feminine noun. Here are our words in feminine form:

patrino = mother
filino = daughter
fratino = sister
avino = grandmother
virino = woman
knabino = girl
infanino = girl child
bebino = girl baby

A very useful word in Esperanto is the word 'kaj', which means 'and.' The 'aj' is pronounced like the 'y' in 'sky'.

patro kaj patrino = father and mother
filo kaj filino = son and daughter
frato kaj fratino = brother and sister
avo kaj avino = grandfather and grandmother
viro kaj virino = man and woman
knabo kaj knabino = boy and girl
infano kaj infanino = child and girl-child
bebo kaj bebino = baby and girl-baby
Patro kaj patrino kaj infano estas familio. = Father and mother and child are a family.

Pronunciation of vowel sounds: The five vowels are a, e, i, o, and u. In Esperanto they are pronounced as follows:
a as the 'a' in father
e as the 'e' in bet
i as the 'ee' in see
o as the 'o' in role
u as the 'oo' in boot

When you read the new words of the lesson out loud, be sure and pronounce the vowels carefully.

The Bible verse: 'Respektu' comes from the word for 'respect'. The '-u' on the end shows that it is a verb being used as a command or request. The Esperanto word for 'your' is 'via', from the word 'vi', which means 'you.'. You will notice that the words 'patro' and 'patrino' have a letter -n at the end. This -n is added to a noun which is the object of a sentence--- the person or thing being acted on by the verb of the sentence. In the sentence "Respektu vian patron kaj vian patrinon," the verb is 'respektu'. Who are you to 'respektu'? Your father and mother-- 'vian patron kaj patrinon'.

If you have a copy of the book 'Step by Step in Esperanto' by Montagu C. Butler, which I very much recommend, the numbered sections to read with today's lesson are: 10, 6, 15, 17, 13, 32 and 2.

Meditation: Some of us are blessed with good mothers and fathers, who teach us, guide us and protect us. Others have less-good mothers and fathers, who may not have been very responsible in their treatment of us or in their behavior generally. And a few people have perfectly dreadful mothers and fathers who mistreat them or even try to kill them for the insurance money!

But God doesn't say 'honor the GOOD mothers and fathers.' He wants you to honor YOURS. Even the worst parents sacrifice themselves for their children sometimes. They go through childbirth, they give up time and money to provide us with food and diapers, and in that way they reflect God's work in giving us life. It is the image of God as father that we are asked to honor by honoring our father and mother.

Of course for those who have suffered by having a homicidal parent, that honoring is done best by staying well away from the parent in question and praying for him. In that way we are denying a wicked parent the chance to sin against us yet again.

Loving parents, however imperfect, are God's plan for young children, to help them grow up physically and emotionally healthy. Respecting your parents is your way to show them that the work they did raising you is something you value.

Exercises:
1. Read the Esperanto Bible verse aloud seven times each day.
2. Practice reading the Esperanto words and sentences aloud. Memorize each word with its meaning.
3. Construct 10 Esperanto sentences using the words in this lesson.
4. If possible, obtain a copy of the book 'Step by Step in Esperanto'. The Esperanto association in your country may stock it, or you may try Amazon.com.


Sunday, November 13, 2011

Biblia Legado: 14 Nov. 2011

(Esperanto)
Luko 18: 35-43
35 Kaj kiam li alproksimiĝis al Jeriĥo, unu blindulo sidis apud la vojo, petante almozojn;

36 kaj aŭdinte homamason preterirantan, li demandis, kio estas tio.

37 Kaj oni diris al li, ke Jesuo, la Nazaretano, preteriras.

38 Kaj li kriis, dirante:Jesuo, filo de David, kompatu min.

39 Kaj la antaŭirantoj admonis lin, ke li silentu; sed li des pli forte kriis:Ho filo de David, kompatu min!

40 Kaj Jesuo haltis, kaj ordonis alkonduki lin; kaj kiam li alproksimiĝis, li lin demandis:

41 Kion vi volas, ke mi faru al vi? Kaj li diris:Sinjoro, ke mi ricevu vidpovon.

42 Kaj Jesuo diris al li:Ricevu vidpovon; via fido vin savis.

43 Kaj li tuj ricevis vidpovon, kaj sekvis lin, glorante Dion; kaj la tuta popolo, vidinte tion, donis laŭdon al Dio.
(Basic English)
Luke 18:35-42
35 And it came about that when he got near Jericho, a certain blind man was seated by the side of the road, making requests for money from those who went by.

36 And hearing the sound of a great number of people going by, he said, What is this?

37 And they said to him, Jesus of Nazareth is going by.

38 And he said in a loud voice, Jesus, Son of David, have mercy on me.

39 And those who were in front made protests and said to him, Be quiet: but he said all the more, O Son of David, have mercy on me.

40 And Jesus, stopping, gave orders that he was to come to him, and when he came near, he said to him,

41 What would you have me do for you? And he said, Lord, that I may be able to see again.

42 And Jesus said, See again: your faith has made you well.

43 And straight away he was able to see, and he went after him, giving glory to God; and all the people when they saw it gave praise to God.

Wednesday, November 09, 2011

Learning Esperanto through the Bible: Mateo 7:7-8, -anto

"Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; ĉar ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite." Mateo 7:7-8

"Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you: Because to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire, and to him who gives the sign, the door will be open." Matthew 7:7-8, Bible in Basic English

" Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you. For every one that asketh, receiveth: and he that seeketh, findeth: and to him that knocketh, it shall be opened." Matthew 7:7-8, Douay-Rheims version.

This verse illustrates the use of the suffix -anto. Using the -anto suffix on a verb turns it into a noun meaning 'one who (verbs)', '(verb)ing person'.

We know -anto through the name of the language 'Esperanto'. The verb 'esperi' is 'to hope'. 'Esperanto' means 'one who hopes' or 'hoping one'. The creator of Esperanto, L. L. Zamenhof, used the pen name 'Doctor Esperanto' on the first book about his language.

Let's look at the -anto words in this verse:

Petanto = asker, petitioner, from peti = to ask
Serĉanto = searcher, seeker, from serĉi = to seek
Frapanto = knocker, one who knocks, from frapi = to knock

There are a great many verbs in this verse. Let us list them and then try to use -anto on them.

Peti = to ask; petanto = asker, petitioner
doni = to give; donanto = giver, donator
serĉi = to seek; serĉanto = seeker, searcher
trovi = to find; trovanto = finder
ricevi = to receive; ricevanto = receiver

The book 'Step by Step in Esperanto' by Montagu C. Butler deals with -anto in numbered section 453. It gives a few other -anto words:

disputanto = disputant
korespondanto = correspondant
lernanto = learner, student
Protestanto = protestor, Protestant

This verse also features -u verbs. A verb ends in -u when it is a command or a request. Jesus makes three requests in this verse:

petu = ask
serĉu = seek
frapu = knock

Try using -u to make commands or requests from other verbs. -U is covered in sections 70 and 71 of 'Step by Step in Esperanto'.

Jesus makes promises about what will happen in the future to those who obey His words and petu, serĉu and frapu. These promises will use the Esperanto future tense, using an -os ending. Here are the future tense promises:

petanto: estos donite al vi = will be given to you
serĉanto: vi trovos = you will find
frapanto: estos malfermite al vi = it will be opened to you

The Esperanto future tense is covered in section 751 of Step by Step in Esperanto.

Meditation: Why does God want us to 'petu, serĉu and frapu'? Doesn't He already know what we need? Why doesn't He just give it to us whether we want it or not, for our own good?

It's because even though we do not compare to God either in power or in holiness, God respects us as individuals enough to allow us to make choices. He could force us to love Him and obey Him, but to do that He'd have to take away our free will and make us just that little bit less like humans and more like programmed robots.

He waits for us to ask, to seek and to knock. It's a mark of His love for us. It is up to us to decide whether we choose to receive His love, or to go another way.

Exercises:
1. Read the Bible verse Mateo 7:7-8 aloud at least 7 times. Copy the verse out into a notebook. Look up any unfamiliar words in your Esperanto dictionary.

2. Read sections 452, 70, 71 and 751 in 'Step by Step in Esperanto'.

3. Use each of the following words in an Esperanto sentence: petanto, donanto, serĉanto, trovanto, ricevanto.

4. Pick ten other Esperanto verbs. Add the -anto ending to them, and write them down along with their English meaning.

5. Use five of the 'anto' words from exercise 4 and use them in an Esperanto sentence.

Written by Nissa Annakindt. Permission is granted to post this lesson to your blog or website provided you include a link back. Permission is also granted to translate this lesson into other languages and post it on a blog or website, so long as there is a link back.

Monday, November 07, 2011

Ĉu vi legas la Sanktan Biblion esperante?

(Esperanto)
Ĉu vi legas la Sanktan Biblion esperante? Nur en via nacia lingvo? Aŭ eble vi ne legas la Sanktan Biblion.

Vizitu La Sankta Biblio en 'Facebook' kaj donu vian respondon. Kaj, ŝati (like) la paĝon kaj rekomendi ĝin, mi petas.
(English)
Do you read the Holy Bible in Esperanto? Only in your native language? Or perhaps you don't read the Holy Bible at all.

Please visit 'La Sankta Biblio' in Facebook and give your answer. (There are English translations of the Esperanto responses in the first comment.) And, also, 'like' the page, and share it.

Saturday, November 05, 2011

Plurlingva Biblio-Legado: Levidoj 1:1-2

03 Levidoj 01 01-02 (mp3)
(Esperanto)
1 La Eternulo vokis Moseon, kaj ekparolis al li el la tabernaklo de kunveno, dirante:

2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Se iu el vi volas alporti oferon al la Eternulo, el la brutoj, el la bovoj, kaj el la ŝafoj alportu vian oferon.

(Deutsch)
1 Und er rief Mose, und der HERR redete zu ihm von der Stiftshütte aus und sprach:

2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Will jemand von euch dem HERRN ein Opfer bringen, so soll euer Opfer, das ihr darbringet, vom Vieh, von Rindern oder Schafen genommen sein.

(Spanish)
1 Jehovah llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:

2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehovah, ésta será del ganado vacuno u ovino.

(Danish)

1 HERREN kaldte på Moses og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde:

2 Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe HERREN en Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller Småkvæget.

Aliaj Lingvoj - Other languages
(English - DRV - Catholic)
1 And the Lord called Moses, and spoke to him from the tabernacle of the testimony, saying:

2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them: The man among you that shall offer to the Lord a sacrifice of the cattle, that is, offering victims of oxen and sheep,

(English - KJV - Protestant)
1 And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

English-language Bible study in Leviticus
(Portuguese)
1 Ora, chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da revelação, lhe disse:

2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas.

(Korean)
1 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라사대

2 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 !